Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Fundusze Norweskie – Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

  Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji. Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej […]

Termin naboru: sierpień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
„Szybka ścieżka" dla Mazowsza (1.1.1 POIR)

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (2.1 POIR)

  W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, które będą służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i/lub usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Beneficjenci: […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

  Wsparcie na realizację projektu dotyczącego przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych polegającego na modernizacj i/lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 000 zł Maksymalna […]

Termin naboru: wrzesień 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)

  W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową. Maksymalny poziom dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Pożyczki obrotowe z ARP

  W ramach Tarczy antykryzysowej ARP oferuje pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym / wypłatę wynagrodzeń przedsiębiorstwa (finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto) spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących działalność przez 12 miesięcy. Pożyczki […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorstw MŚP na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej lub na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), małe i […]

Termin naboru: kwiecień 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw

  Finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw na podstawie indywidualnej analizy finansowej. Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro). Wysokość wsparcia: finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z […]

Termin naboru: kwiecień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - URZĄDZENIA GRZEWCZE

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Zakres tematyczny: Niskoemisyjne technologie grzewcze.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo – przemysłowe (przedsiębiorca Lider).  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorstwa: […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Badania celowe - 1.2 RPO Lubelskiego

  Wsparcie na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów na terenie województwa lubelskiego. Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy […]

Termin naboru: lipiec 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" - Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, […]

Termin naboru: grudzień 2020 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: nowego lub znacznie udoskonalonego produktu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów […]

Termin naboru: listopad 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00