Strona główna

Dotacje
Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Współpraca (EPI)

Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wzrost konkurencyjności MŚP w woj. lubelskim (3.7 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na:  Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; Zastosowaniu nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne); Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych […]

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje dla innowacyjnych MŚP w woj. kujawsko-pomorskim (1.6.2 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie  innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych Beneficjenci: przedsiębiorstwa MSP Poziomy dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55% kosztów kwalifikowalnych, dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość  dofinansowania wynosi 500 tys. zł (pomoc w formie zwrotnej). Preferencje w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, których projekty wpisują  się  […]

Termin naboru: listopad 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)

  W ramach konkursu będzie można ubiegać się o dofinansowanie na projekty dotyczące inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Beneficjenci:  mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową. Maksymalny poziom dofinansowania: dla mikro i małych przedsiębiorstw […]

Termin naboru: kwiecień 2019 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy realizujący projekty […]

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa i konsorcja (regiony słabiej rozwinięte) Maksymalna poziom dofinansowania: na badania przemysłowe […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw na Mazowszu (1.2 RPO)

  Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być realizowany przez przedsiębiorcę wspólnie z jednostką naukową posiadającą kategorię naukowej co najmniej B. Beneficjenci: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne posiadające doświadczenie […]

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na OZE (1.1.1 POIiŚ)

  Środki przeznaczone są na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej. Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących: energię wiatru – powyżej 5 MWe, biomasę – powyżej 5 MWth/MWe, biogaz – powyżej 1 MWe, wodę – powyżej 5 MWe, energię promieniowania słonecznego […]

Termin naboru: październik 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone na prowadzenie prac B+R, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego. Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa Maksymalny poziom dofinansowania: na badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwa – 75%, duże przedsiębiorstwa – 65%,  na prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – […]

Termin naboru: lipiec 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw z woj. małopolskiego (1.2.1 RPO)

  Dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa w szczególności MŚP, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: a) jednostek naukowych, b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni, c) organizacji […]

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Wdrożenie wyników prac B+R – Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). W konkursie istotne będzie wykazanie poziomu innowacyjności produktu (nowość produktu, potencjał zastosowanego rozwiązania, wysoki zakres technologii). Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP Poziomy dofinansowania:  eksperymentalne […]

Termin naboru: grudzień 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00