Dotacje

Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji woj. kujawsko-pomorskie

 

Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. 

Beneficjenci:

  •  mikro, małe lub średnie, duże przedsiębiorstwa i konsorcja. 

Warunki wsparcia:

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
  • Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R w ramach elementu projektu badawczo-wdrożeniowego będzie możliwe tylko w ramach dotacji warunkowej (pomocniczy kalkulator Kalkulator dotacji warunkowej).
 

Wsparcie będą mogły uzyskać następujące projekty:

  • Tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach lub w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę,
  • Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów,
  • Zakup wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę,
  • Wsparcie ochrony własności intelektualnej,
  • Zakup zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.).

Będzie istnieć możliwość udzielenia wsparcia na inwestycje produkcyjne, w zakresie działań badawczych i innowacyjnych, w przedsiębiorstwach innych niż MŚP pod warunkiem, iż obejmują one współpracę z MŚP (za wyjątkiem „small mid caps”, tj. małych spółek o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników), które mogą realizować tego typu projekty bez zachowania ww. warunku).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Premiowane będą prace B+R, których efekty będą przyczyniały się do osiągnięcia celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie, pożądanym będzie wdrażanie rozwiązań z zakresu zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz będzie preferowane stosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ.

Termin naboru:

  • grudzień 2023 r.
Budżet konkursu:
ok. 100 mln zł. 

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07