Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Granty na transfer technologii - zwiększenie alokacji w konkursie

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu 5/2021 Projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji (2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR 2014-2020) organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na zakup wartości niematerialnych […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje dla sektora rolno-spożywczego w ramach PROW - wydłużenie naboru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła nabór wniosków w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój do 29 grudnia 2021 r. Poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 mln zł.  Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Pierwszy nabór wniosków ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Od 6 grudnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” z Funduszu Modernizacyjnego. NFOŚIGW będzie udzielał wsparcia w formie dotacji lub pożyczki na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalny poziom wsparcia […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Rozliczanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Rozliczenia Tarczy 2.0 dla małych i średnich firm od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Zmiany w mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.  Trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Wśród pozytywnych zmian jest fakt, iż w kilku województwach wzrośnie intensywność pomocy […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu

W dniu 1.10.2021 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład). Poniżej najważniejsze zmiany w zakresie ulg podatkowych oraz innych zachęt podatkowych w zakresie innowacji.  zmiany odnośnie ulgi IP Box i B+R będą polegać na możliwości jednoczesnego opodatkowania dochodów […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Pierwsze konkursy dla MŚP w ramach inicjatywy REACT-EU

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy REACT-EU, której celem jest walka z gospodarczymi skutkami pandemii. Kwota ta w pełni zostanie wykorzystana na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskane środki zostaną podzielone na: Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy (ponad 1,2 mld zł […]

czytaj więcej

Fundusze europoejskie
Programa „Łącząc Europę” (CEF) na lata 2021-2027

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski zmian w Programie „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), zostały uruchomione pierwsze środki na realizacje działań dot. transportu, cyfryzacji i energetyki.  Instrument „Łącząc Europę” (CEF) jest kluczowym instrumentem finansowania UE służącym promowaniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje w infrastrukturę na poziomie europejskim. Wspiera on rozwój […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na rozwój sztucznej inteligencji w Polsce

NCBR we współpracy z NCN ogłosiło konkurs „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, którego celem jest zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI, w których zespoły badawcze będą prowadzić prace badawcze (które obejmują badania podstawowe i przemysłowe oraz prace rozwojowe i […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków dla MŚP w ramach EIC Accelerator

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Konkurs jest skierowany do pojedynczych przedsiębiorstw MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej […]

czytaj więcej

Perspektywa finansowa 2021-2027
Ruszyły pierwsze konkursy w ramach Programu Horyzont Europa

Horyzont Europa – rozpoczęcie naborów Komisja Europejska przyjęła główny Program Prac dla Horyzontu Europa na lata 2021–2022. Dokument ten zawiera cele i konkretne obszary tematyczne, na które zostaną przeznaczone środki w wysokości prawie 15 mld EUR. W ramach drugiego filaru dotyczącego działań B+R+I (badania, rozwój, innowacje) ogłoszono konkursy w ramach klastrów, czyli szeroko zdefiniowanych obszarów […]

czytaj więcej

Pakiet antykryzysowy
Ułatwienia dla inwestorów ubiegających się o zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Planowane jest wprowadzenie następujących zmian: Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, zostaną obniżone o: 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji związanej z „nowoczesnymi usługami dla […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00