Aktualności
Wróć do listy

Efektywność energetyczna i OZE dla dużych przedsiębiorstwach w ramach KPO

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje ogłoszenie konkursu w ramach działania B1.2.1 Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych, KPO. 

Wsparciem objęte będą projekty inwestycyjne związane z usprawnianiem procesów przemysłowych i energetycznych w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności, prowadzące do zmniejszenia i racjonalizacji zużycia energii wraz z inwestycjami w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w przedsiębiorstwach.

O wsparcie mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, w tym, przedsiębiorstwa objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

W ramach inwestycji wspierane będą przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w analizie DNSH, w szczególności:

 1. polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych,
 2. służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji i usprawnień procesów przemysłowych i energetycznych
 3. budowy i instalacji własnych odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, w tym, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, itp.
 4. budowy magazynów energii w przedsiębiorstwach w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych
 5. budowy/ modernizacji własnych (wewnętrznych) niskoemisyjnych źródeł energii, z uwzględnieniem kogeneracji
 6. zwiększające udział wykorzystywania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania
 7. polegające na zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe)
 8. termomodernizacji budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych
 9. polegające na transformacji sektorów energochłonnych umożliwiające dostosowanie do unijnych celów klimatycznych poprzez obniżenie emisji pośrednich i bezpośrednich gazów cieplarnianych

Minimalna wartość dofinansowania to 5 mln zł a maksymalna wysokość dofinansowania w 50 mln zł. Jeden wnioskodawca ma możliwość złożenia kilku wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych netto, a udział wkładu własnego to min. 10% kosztów kwalifikowanych netto. 

Przewiduje się preferencyjne oprocentowanie pożyczki, oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku. Przewiduje się okres finansowania do 20 lat, z możliwością bezkosztowego skrócenia okresu spłaty. Maksymalny okres karencji spłat kapitału wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

Realizacji projektów może rozpocząć się po dniu złożenia wniosku o objęcie wsparcie i zakończyć się nie później niż 30.06.2026 r.

Na etapie wyboru projektów do finansowania będą brane pod uwagę w szczególności:

 1. gotowość – stopień przygotowania projektu do realizacji;
 2. spójność z istniejącymi planami neutralności klimatycznej;
 3. stopień ograniczenia emisji CO2 i pyłów PM 2,5 i PM 10;
 4. stopień ograniczenia zużycia energii końcowej – co najmniej 125 toe/rok na przedsiębiorstwo realizujące projekt lub oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%.
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07