AktualnościRuszyła ŚCIEŻKA SMART dla przedsiębiorstw – trzeci nabór
Perspektywa finansowa 2021-2027

Ruszył trzeci nabór wniosków w ramach Ścieżki SMART, który potrwa do 24.10.2024r. (budżet dla MŚP to ponad 2 mld zł). W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.: moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji, moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje. Wsparcie będzie […]

czytaj więcej

Efektywność energetyczna i OZE dla dużych przedsiębiorstwach w ramach KPO
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje ogłoszenie konkursu w ramach działania B1.2.1 Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych, KPO.  Wsparciem objęte będą projekty inwestycyjne związane z usprawnianiem procesów przemysłowych i energetycznych w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności, prowadzące do zmniejszenia i racjonalizacji […]

czytaj więcej

Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP
Dotacje dla MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu planuje nabór na granty dla przedsiębiorstw z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu: “Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP” Beneficjentami naboru będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają podnieść poziom swojej dojrzałości cyfrowej. Minimalna wartość grantu wyniesie 150 tys. złotych, a maksymalna 850 tys. złotych. Przewidywalny poziom dofinansowania wynosić będzie […]

czytaj więcej

Dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje w GOZ (KPO)
Dotacje dla MŚP

Planowane jest uruchomienie naboru  A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach KPO na dofinansowanie technologii odzysku materiałów oraz zagospodarowanie innych niż niebezpieczne odpadów przemysłowych w celu poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie. Inwestycja realizowana będzie […]

czytaj więcej

Nabór wniosków na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego z KPO
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego celem jest wsparcie przedsięwzięć dotyczących inwestycji w zakresie transportu intermodalnego. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców zajmujących się szeroko pojętym transportem intermodalnym, w tym: podmiotów zajmujących się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego; przedsiębiorców z państw członkowskich UE, […]

czytaj więcej

Kredyt ekologiczny – drugi nabór
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach działania kredyt ekologiczny.   W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Wsparcie publiczne stanowi […]

czytaj więcej

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa w ramach KPO
Krajowy Plan Odbudowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa. Wsparcie zostaną objęte działania inwestycyjne realizowane przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% […]

czytaj więcej

Dofinansowanie dla MŚP na promocje marki
Dotacje dla MŚP

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w 2024 roku zaplanowano dwa konkursy dla przedsiębiorstw MSP na promocję marki innowacyjnych MŚP. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na […]

czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących pomocy de minimis
Perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła 13 grudnia 2023 roku rozporządzenie zmieniające ogólne zasady dotyczące niewielkich kwot pomocy (rozporządzenie de minimis). Dotyczy ono stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zmienione przepisy, które zwalniają niewielkie kwoty pomocy z unijnej kontroli pomocy państwa, wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i będą […]

czytaj więcej

Dofinansowanie na robotyzację i cyfryzację dla dużych przedsiębiorstw
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw  w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Instytucją odpowiedzialną za sam nabór będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Budżet konkursu dla przedsiębiorstw to ponad 1 mld. zł, a wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Wnioski można składać od […]

czytaj więcej

Wsparcie na automatyzację i robotyzację w MŚP
Dotacje dla MŚP

Od 2 sierpnia br. przedsiębiorstwa MSP z Polski Wschodniej czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. m.in. na: audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów […]

czytaj więcej

Trwa nabór wniosków w ramach EIC Accelerator
Dotacje dla MŚP

EIC Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Kto może ubiegać się o wsparcie  O wsparcie mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps – zatrudniające […]

czytaj więcej

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07