Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+ R przedsiębiorstw w woj. łódzkim

  Dofinansowanie na projekty polegające na: przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu; przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający […]

Termin naboru: sierpnia 2021 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy - Energia Plus

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) – INFOSTRATEG II

  Wsparcie przeznaczone jest na realizację: fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie, zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych; fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na: stworzenia generycznego systemu, umiejącego […]

Termin naboru: lipca 2021 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Dotacje na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolnymi

    Wsparcie na realizację projektów dot. przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz modernizacji lub budowy zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.    Poziom dofinansowania: Maksymalna intensywność pomocy: 50% wartości wydatków […]

Termin naboru: września 2021 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na inwestycje OZE związane z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (1.1.1 POIŚ)

    Wsparciem objęte będą budowa nowych lub przebudowa instalacji oraz jej podłączenie skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.   Beneficjenci: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawda – kod 115, kod 116, kod 117, […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: nowego lub znacznie udoskonalonego produktu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów […]

Termin naboru: stycznia 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP. Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych […]

Termin naboru: lutego 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) - NOWE ZASADY

  W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych. Rezultat projektu (produkt, proces lub usługa) musi być nowy lub znacząco ulepszony (udoskonalony) w porównaniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Innowacyjność oraz potencjał rynkowy rezultatu projektu jest dodatkowo punktowany. Beneficjenci:  mikro, […]

Termin naboru: grudnia 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - wsparcie dla branży turystycznej

  W ramach Programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka wsparcie  mogą uzyskać przedsiębiorstwa MŚP z branży turystycznej i okołoturystycznej, którzy chcą zrealizować cele obrotowe i/lub inwestycje w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.    Beneficjenci: Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące inwestycję na terenie Polski Wschodniej (województwo: warmińsko-mazurskie, podlaskie, […]

Termin naboru: grudnia 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla dużych przedsiębiorstw

  Finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju dla dużych przedsiębiorstw na podstawie indywidualnej analizy finansowej. Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro). Wysokość wsparcia: finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z […]

Termin naboru: grudnia 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00