Dotacje

Promocja marki innowacyjnych MŚP

 

Wsparcie na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP 
   

Poziomy dofinansowania: do 85% wartości projektu. 

Dodatkowe wymagania:

 • Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.
 • W celu ubiegania się o wsparcie przedsiębiorstwo powinno w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskać przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
 • Oceniane jest czy przedsiębiorstwo ponosiło nakłady na działalność badawczo-rozwojową lub wdrożyło innowacyjny produkt lub proces w ostatnich 3 latach.

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (pomoc de minimis);
 • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych (pomoc de minimis);
 • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

Budżet:

 • I nabór: 100 mln zł.
 • II nabór: 155 mln zł.

Terminy naboru:

 • I nabór: od 28.05 do 19.06.2024 r.
 • II nabór: od 15.10 do 28.11.2024 r. 
   
   

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07