Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Kredyt ekologiczny

  Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.  Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP small mid-caps (do 499 pracowników)  mid-caps (do 3000 pracowników)  Poziomy dofinansowania: maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych. Podstawowe warunki:  wsparcie stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację […]

Termin naboru: sierpnia 2023 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Ścieżka SMART

  Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Zakres projektu obejmuje m.in.: wdrożenie innowacji – projekty inwestycyjne, zakup infrastruktury do prac B+R, cyfryzacja procesów w firmach, zazielenienie przedsiębiorstw (np. inwestycje w OZE lub poprawę efektywności energetycznej), promocja eksportu (np. udział w targach), podnoszenie kompetencji pracowników. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), […]

Termin naboru: kwietnia 2024 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt technologiczny

  Wsparcie przeznaczone jest na wdrożenie własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub znaczących ulepszonych produktów lub usług.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP   Forma wsparcia: premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu […]

Termin naboru: sierpnia 2023 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Energia dla wsi

  Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Beneficjenci: Spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie będący przedsiębiorcami, Powstające spółdzielnie energetyczne, Rolnicy, w tym rolnicy z zarejestrowaną działalnością.     Poziomy dofinansowania:  Pożyczka do 25 mln zł na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku […]

Termin naboru: grudnia 2023 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy Energia Plus - IV nabór

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2024 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)

    Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny.  Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. […]

Termin naboru: sierpnia 2022 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Współpraca - grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI)

  Wsparcie w ramach działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, procesów, technologii lub metod organizacji i marketingu dot. produkcji, przetwarzania  lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem  I do TWE.  Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji […]

Termin naboru: czerwca 2022 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Pożyczka płynnościowa dla MŚP

  BGK uruchomił pożyczki płynnościowe w ramach projektów „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” oraz „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR”.  Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Pożyczek udzielają instytucje finansujące współpracujące z BGK. Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa […]

Termin naboru: lutego 2022 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw MŚP

  Wsparcie finansowe dedykowane jest na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez przedsiębiorstwa MŚP technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku wywołanych pandemią.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa      Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 tys. PLN Maksymalna […]

Termin naboru: października 2021 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00