Strona główna

Dotacje
Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Dotacje na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolnymi (PROW)

    Wsparcie na realizację projektów dot. przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz modernizacji lub budowy zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.    Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół oraz przedsiębiorstwa MŚP i duże z branży produkcji pasz bez-GMO.    Poziom […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Racjonalna gospodarka odpadami - Fundusz Modernizacyjny

  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.   Beneficjenci: przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.   Forma wsparcia: Dotacja maksymalny poziom wsparcia w formie dotacji nie może […]

Termin naboru: grudnia 2022 r.

czytaj więcej

Sektor kreatywny
Dotacje na rozwój sektorów kreatywnych

  W ramach konkursu „Rozwój sektorów kreatywnych” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów. Beneficjenci: samorządowe instytucje kultury (które […]

Termin naboru: listopada 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw MŚP

  Wsparcie finansowe dedykowane jest na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez przedsiębiorstwa MŚP technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku wywołanych pandemią.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa      Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 tys. PLN Maksymalna […]

Termin naboru: października 2021 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy - Energia Plus

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2021 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: maja 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP. Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych […]

Termin naboru: lutego 2021 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) - NOWE ZASADY

  W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych. Rezultat projektu (produkt, proces lub usługa) musi być nowy lub znacząco ulepszony (udoskonalony) w porównaniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Innowacyjność oraz potencjał rynkowy rezultatu projektu jest dodatkowo punktowany. Beneficjenci:  mikro, […]

Termin naboru: grudnia 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00