Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla mikro i małego przedsiębiorstwa:   70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w […]

Termin naboru: listopada 2022 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje na innowacyjne projekty MŚP (EIC Accelerator)

    Wsparcie na przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planowane do wdrożenia na rynek europejski i globalny.  Preferowane projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym. Aby ubiegać się o wsparcie należy posiadać prototyp oraz osiągnąć gotowość technologiczną na poziomie co najmniej TRL 5/6 tj. […]

Termin naboru: sierpnia 2022 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie innowacyjnych inwestycji w woj. podlaskim

  Wsparcie skierowane jest na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.  Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej tj. określonej w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą posiadać odpowiedni kod PKD dla profilu swojej działalności w KRS. Beneficjenci: […]

Termin naboru: maja 2022 r.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Współpraca - grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI)

  Wsparcie w ramach działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, procesów, technologii lub metod organizacji i marketingu dot. produkcji, przetwarzania  lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem  I do TWE.  Beneficjenci: Grupy operacyjne na rzecz innowacji […]

Termin naboru: czerwca 2022 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Program Priorytetowy Energia Plus - III nabór

  Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do […]

Termin naboru: grudnia 2022 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Pożyczka płynnościowa dla MŚP

  BGK uruchomił pożyczki płynnościowe w ramach projektów „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” oraz „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR”.  Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Pożyczek udzielają instytucje finansujące współpracujące z BGK. Beneficjenci:  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa […]

Termin naboru: lutego 2022 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw MŚP

  Wsparcie finansowe dedykowane jest na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez przedsiębiorstwa MŚP technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku wywołanych pandemią.   Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa      Warunki wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 tys. PLN Maksymalna […]

Termin naboru: października 2021 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00