Aktualności
Wróć do listy

Zmiany w przepisach dotyczących pomocy de minimis

Perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła 13 grudnia 2023 roku rozporządzenie zmieniające ogólne zasady dotyczące niewielkich kwot pomocy (rozporządzenie de minimis). Dotyczy ono stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zmienione przepisy, które zwalniają niewielkie kwoty pomocy z unijnej kontroli pomocy państwa, wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i będą obowiązywać do 31 grudnia 2030 r.

Zmiany w przepisach dotyczących pomocy de minimis

Obecne rozporządzenie de minimis wyłącza niewielkie kwoty pomocy publicznej, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku unijnym. Przyjęte przez Komisję poprawki obejmują następujące  zmiany:

  • Zwiększenie pułapu na przedsiębiorstwo z 200 000 EUR (obowiązującego od 2008 r.) do 300 000 EUR w ciągu trzech lat. Zmiana ma na celu uwzględnienie inflacji, która w całej Unii była obecna przez obecną dekadę.
  • Wprowadzenie obowiązku rejestrowania przez państwa członkowskie Unii pomocy de minimis w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym od 1 stycznia 2026 r., zmniejszając tym samym obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw. Komisja utworzy centralny rejestr na poziomie unijnym, z którego państwa członkowskie będą mogły korzystać od 1 stycznia 2026 r.
  • Wprowadzenie bezpiecznych przystani dla pośredników finansowych w celu dalszego ułatwienia pomocy w formie pożyczek i gwarancji. Nie będzie wymagane całkowite przeniesienie korzyści z pośredników finansowych na beneficjentów końcowych.

Pomoc de minimis – czym ona jest (zgodnie z nowymi zasadami)?

Pomoc de minimis odnosi się do niewielkich kwot rządowej pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorstwom, która jest uważana za zbyt niską, aby znacząco wpłynąć na wymianę handlową lub konkurencję w Unii Europejskiej. Pomoc ta jest zwolniona z wymogu notyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską przed jej udzieleniem.

Zasada de minimis określa próg, poniżej którego uznaje się, że pomoc państwa nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. Zasada ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiego i prostego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MŚP). Limit pomocy de minmis od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 300 000 EUR na przestrzeni trzech lat.

Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00