Aktualności
Wróć do listy

Zmiany w przepisach dotyczących pomocy de minimis

Perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła 13 grudnia 2023 roku rozporządzenie zmieniające ogólne zasady dotyczące niewielkich kwot pomocy (rozporządzenie de minimis). Dotyczy ono stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zmienione przepisy, które zwalniają niewielkie kwoty pomocy z unijnej kontroli pomocy państwa, wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i będą obowiązywać do 31 grudnia 2030 r.

Zmiany w przepisach dotyczących pomocy de minimis

Obecne rozporządzenie de minimis wyłącza niewielkie kwoty pomocy publicznej, ponieważ uznaje się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku unijnym. Przyjęte przez Komisję poprawki obejmują następujące  zmiany:

  • Zwiększenie pułapu na przedsiębiorstwo z 200 000 EUR (obowiązującego od 2008 r.) do 300 000 EUR w ciągu trzech lat. Zmiana ma na celu uwzględnienie inflacji, która w całej Unii była obecna przez obecną dekadę.
  • Wprowadzenie obowiązku rejestrowania przez państwa członkowskie Unii pomocy de minimis w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym od 1 stycznia 2026 r., zmniejszając tym samym obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw. Komisja utworzy centralny rejestr na poziomie unijnym, z którego państwa członkowskie będą mogły korzystać od 1 stycznia 2026 r.
  • Wprowadzenie bezpiecznych przystani dla pośredników finansowych w celu dalszego ułatwienia pomocy w formie pożyczek i gwarancji. Nie będzie wymagane całkowite przeniesienie korzyści z pośredników finansowych na beneficjentów końcowych.

Pomoc de minimis – czym ona jest (zgodnie z nowymi zasadami)?

Pomoc de minimis odnosi się do niewielkich kwot rządowej pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorstwom, która jest uważana za zbyt niską, aby znacząco wpłynąć na wymianę handlową lub konkurencję w Unii Europejskiej. Pomoc ta jest zwolniona z wymogu notyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską przed jej udzieleniem.

Zasada de minimis określa próg, poniżej którego uznaje się, że pomoc państwa nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z tym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. Zasada ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiego i prostego wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MŚP). Limit pomocy de minmis od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosić 300 000 EUR na przestrzeni trzech lat.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07