Dotacje

Kredyt ekologiczny – drugi nabór

 

Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie będzie można otrzymać na realizację inwestycji, która przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu. 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP
 • small mid-caps (do 499 pracowników) 
 • mid-caps (do 3000 pracowników) 

Poziomy dofinansowania: maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa). 

Podstawowe warunki: 

 • wsparcie stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

 • wymagane uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy przez bank komercyjny. 

 • realizacja inwestycji będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań.

 • warunkiem jest uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30%.

 • pomoc może zostać przyznana właścicielowi (właścicielom) budynku lub najemcy, w zależności od
  tego, kto występuje o środek na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

 • kolejność projektów na liście do dofinansowania jest wyliczana jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN] – w przypadku spełnienia kryteriów obligatoryjnych. Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.

 • Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków i ocenę jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

W ramach konkursu finansowane mogą być wydatki kwalifikowane dotyczące w szczególności:

 • koszty przygotowania dokumentu audytu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatek zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. Wsparcie stanowi pomoc de minimis na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych.
 • koszty związane z realizacją inwestycji początkowej dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W przypadku dużych przedsiębiorstw na zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych. Rodzaje wydatków kwalifikowanych:
  • nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości),
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej.

Poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu.

 • koszty inwestycji wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach
  • za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Są one określane w drodze porównania kosztów inwestycji z kosztami scenariusza alternatywnego, który wystąpiłby w przypadku braku pomocy,
  • pomoc może zostać przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy.
 • koszty inwestycji wspierające efektywność energetyczną w budynkach
  • za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej budynku, nie uznaje się za kwalifikowalne.
  • pomoc prowadzi do poprawy charakterystyki energetycznej budynku pod względem energii pierwotnej o co najmniej: (i) 20 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku renowacji istniejących budynków lub (ii) 10 % w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku działań renowacyjnych dotyczących instalacji lub wymiany tylko jednego rodzaju elementu budynku.

Poziom dofinansowania w zależności od rodzaju inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu.

 • koszty inwestycji w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji 
  • kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji bezpośrednio związane z
   propagowaniem energii z odnawialnych źródeł energii, propagowaniem wodoru odnawialnego i
   wysokosprawnej kogeneracji.
  • pomoc przyznawana jest wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione.
  • z a koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości;
   wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych. 
  • energia wytworzona przez te instalacje musi być wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby wnioskodawcy.
   Ewentualne nadwyżki mogą być odprowadzane do sieci, przy czym celem projektu nie może być produkcja energii w celu jej odsprzedaży.

Poziom dofinansowania w zależności od rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa (od 45% do 65%). 

Termin naboru:

I nabór: od 25.04.2024 do 25.07.2024 r. 

II nabór: od 17.10.2024 do 30.12.2024 r. 

Budżet:

 • 660 mln zł dla każdego naboru 
   
   

 

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07