Dotacje

Program Priorytetowy Energia Plus – IV nabór

 

Celem Programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski można składać w ramach następujących przedsięwzięć:

 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 2. Przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.
 3. Przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone. (Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.)
 4. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 5. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
 6. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
 • paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

 7. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych. 

 

Beneficjenci

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 

Formy dofinansowania:

 • pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii technologię ORC. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w wysokości stanowiącej co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych. 

Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 500 mln zł,
 • oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
 • pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł, 
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
 • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 

Dodatkowe warunki:

 • Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym,
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 30.09.2030 r.
   Termin naboru:

 • od 1 lutego 2023 r. do 13 grudnia 2024 r.
 

 Budżet: 

 • kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki ok. 566,931 mln zł. 

 

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07