Strona główna

Dotacje
Program Rozwoju Obszerów Wiejskich
Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie: nowego lub znacznie udoskonalonego produktu nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów […]

Termin naboru: październik 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka – Agrotech (1.1.1 POIR)

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 […]

Termin naboru: listopad 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.                               Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP i duże), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa)  Maksymalny poziom dofinansowania: 1) na realizację badań […]

Termin naboru: wrzesień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka - Koronawirusy

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw; konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, […]

Termin naboru: grudzień 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorstw MŚP na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej lub na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), małe i […]

Termin naboru: kwiecień 2020 r.

czytaj więcej

Instrumenty finansowe
Pożyczki obrotowe z ARP

  W ramach Tarczy antykryzysowej ARP oferuje pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym / wypłatę wynagrodzeń przedsiębiorstwa (finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto) spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących działalność przez 12 miesięcy. Pożyczki […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) - NOWE ZASADY

  W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych. Rezultat projektu (produkt, proces lub usługa) musi być nowy lub znacząco ulepszony (udoskonalony) w porównaniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Innowacyjność oraz potencjał rynkowy rezultatu projektu jest dodatkowo punktowany. Beneficjenci:  mikro, […]

Termin naboru: grudzień 2020 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Fundusze Norweskie – Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

  Celem naboru jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub energetycznych. Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności […]

Termin naboru: październik 2020 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Fundusze Norweskie – Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

  Celem naboru jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację. Wdrażane w ramach naboru projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) powinny polegać m.in. na modernizacji urządzeń […]

Termin naboru: październik 2020 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Fundusze Norweskie – Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

  Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji. Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej […]

Termin naboru: sierpień 2020 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
„Szybka ścieżka" dla Mazowsza (1.1.1 POIR)

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

Termin naboru: czerwiec 2020 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Fundusze Norweskie – Technologie poprawiające jakość życia

  Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych na nowoczesnych technologiach, które poprawiają jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, […]

Termin naboru: maj 2020 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00