Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (regiony słabiej […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
Współpraca (EPI)

Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Termin naboru: wrzesień 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR)

  Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac B+R. Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii technologicznej w wysokości do 6 mln zł, stanowiącej spłatę  części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna nie może być udzielona na zakup środka trwałego, w którym […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR)

Wsparcie przeznaczone na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Wdrożenie wyników prac B+R – Badania na rynek (3.2.1 POIR)

  Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). W konkursie istotne będzie wykazanie poziomu innowacyjności produktu (nowość produktu, potencjał zastosowanego rozwiązania, wysoki zakres technologii). Beneficjenci: Przedsiębiorstwa MŚP Poziomy dofinansowania:  eksperymentalne prace rozwojowe […]

Termin naboru: luty 2018 r.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1. POIiŚ)

  Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji). Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń można uzyskać wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie (wyłącznie dla wnioskodawców, którzy pozytywnie przejdą ocenę preselekcyjną). Beneficjenci:  przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw: […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Beneficjenci:  konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa (nie więcej niż 5 podmiotów). Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiebiorstwo. Poziom dofinansowania […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) w obszarach takich jak: Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty obejmujące: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;  stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP i duże powiązania kooperacyjne. Warunki konkursu:  wsparcie będą mogły uzyskać projekty wpisujące się w obszar inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego, […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00