Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
INNOSBZ dotacje na projekty B+R dla sektora produkcji systemów bezzałogowych

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze produkcji systemów bezzałogowych. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej – może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty badawcze dla MŚP z woj. kujawsko-pomorskiego

  W ramach konkursu Voucher Badawczy przewiduje się udzielanie wsparcia na zakup prac badawczo-rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe będą musiały zostać zakupione od jednostek naukowych zgodnie z zasadą konkurencji. Okres realizacji przedsięwzięć od momentu podpisania umowy o dofinansowanie będzie wynosił do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 9 miesięcy. Beneficjenci:  Przedsiębiorstwa MŚP mające siedzibę lub oddział albo […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOSTAL dotacje na prace B+R dla sektora stalowego

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stalowym. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy prowadzące do pobudzenia aktywności badawczej w branży, zwiększenia liczby innowacji i zmniejszenia negatywnego wpływu sektora stalowego na środowisko. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe obejmujące: fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową, rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, uzyskanie ochrony […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Szybka ścieżka dla małych projektów MŚP

  Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów, o krótkim terminie realizacji. Wsparcie dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, a także prowadzące do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (4.1.2 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB), opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.  W zakres RANB wchodzą zagadnienia takie jak: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno – spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Jeden z najbardziej popularnych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Jeden z najbardziej popularnych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjenci: O udzielnie wsparcia  mogą […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. pomorskim (1.1.1 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na: Prace badawczo-rozwojowe tj.: realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych; wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych; zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej; realizację projektów B+R zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami; […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
BRIdge Alfa - wsparcie dla funduszy typu proof of concept

  Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof-of-concept na realizację Projektu Grantowego, w ramach realizacji którego będą one później wspierać wybrane w ramach otwartego naboru projekty badawczo-rozwojowe w fazie proof-of-principle i prooof-of-concept. Beneficjenci: mikro lub małe przedsiębiorstwa, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
PBSE - dotacje dla branży elektroenergetycznej

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, odnawialnej jak i sieci elektroenergetycznych.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w woj. małopolskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów: typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe (co najmniej II poziom gotowości technologicznej tj. TRL), typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej (co najmniej VI poziom gotowości technologicznej oraz planowane podwyższenie poziomu TRL do poziomu IX). W zakresie […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00