Strona główna

Dotacje
Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla MŚP (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (regiony słabiej […]

Termin naboru: maj 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa i konsorcja (regiony słabiej rozwinięte) Maksymalna poziom dofinansowania: na badania przemysłowe […]

Termin naboru: czerwiec 2018 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty na prace B+R w woj. kujawsko-pomorskim (1.2.1 RPO)

  W ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń można uzyskać wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie (wyłącznie dla wnioskodawców, którzy pozytywnie przejdą ocenę preselekcyjną). Beneficjenci:  przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw: […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Beneficjenci:  konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa (nie więcej niż 5 podmiotów). Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiebiorstwo. Poziom dofinansowania […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) w obszarach takich jak: Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w woj. mazowieckim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Beneficjenci: przedsiębiorstwa mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne. Maksymalny poziom dofinansowania: na badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie przedsiębiorstwa – 75%, duże […]

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOSBZ dotacje na projekty B+R dla sektora produkcji systemów bezzałogowych

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze produkcji systemów bezzałogowych. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej – może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOSTAL dotacje na prace B+R dla sektora stalowego

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stalowym. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy prowadzące do pobudzenia aktywności badawczej w branży, zwiększenia liczby innowacji i zmniejszenia negatywnego wpływu sektora stalowego na środowisko. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. podkarpackim (1.2 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na infrastrukturę B+R tj.: stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R. stworzenie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
PBSE - dotacje dla branży elektroenergetycznej

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki – zarówno konwencjonalnej, odnawialnej jak i sieci elektroenergetycznych.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)

Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego.

Termin naboru: luty 2018 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00