Aktualności
Wróć do listy

Zmiany w działalności Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)

Ulgi i zachęty podatkowe

W dniu 30 grudnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Rozporządzenie to reguluje działalność przedsiębiorstw w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Głównym celem wprowadzonych zmian przez ustawodawcę jest zwiększenie atrakcyjności realizacji inwestycji na terenie Polski. Zmiany mają na celu również dostosowanie dokumentów krajowych do znowelizowanych przepisów unijnych regulujących regionalną pomoc publiczną.

Ustawodawca w znowelizowanym dokumencie sprecyzował niektóre przepisy, które wzbudzały wątpliwości przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie. Poniżej najważniejsze zmiany:

1.Minimalna wartość nowej inwestycji dla dużych i średnich przedsiębiorstw została obniżona o 50% dla tzw. reinwestycji tj. inwestycji polegających na:

  • zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych,
  • zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Warto jednak zaznaczyć, że obniżka ta nie dotyczy dużych przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz obszaru regionu warszawskiego stołecznego.

2. Minimalny próg nakładów inwestycyjnych dla średnich przedsiębiorców został obniżony o dodatkowe 10%, tak więc minimalne nakłady inwestycyjne dla tych przedsiębiorstw mogą zostać zredukowane o 90%.

3. Powyższe obniżenia minimalnych kosztów kwalifikowanych będą obowiązywać tylko do 1 stycznia 2023 r. 

4. Maksymalna wartość nowej inwestycji nie będzie mogła przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu. Dotychczas w decyzji o wsparciu wskazywane były maksymalne koszty nowej inwestycji stanowiące 130% nakładów inwestycyjnych, których poniesienie planował przedsiębiorca. Oznacza to, iż w przypadku przekroczenia zadeklarowanej kwoty, pozostałe wydatki zostaną uznane za niekwalifikowane.

5. Duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego będą mogły korzystać z pomocy inwestycyjnej jedynie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej.

6. Rozszerzeniu uległa lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Listę średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tzw. miasta SOR) uzupełniono o kolejne miasta, takie jak: Głogów, m. Legnica, Świdnica, Świecie, Lubartów, Łuków, Łask, Opoczno, Lębork, Chojnice, m. Piekary Śląskie, m. Siemianowice Śląskie, Zawiercie, Ostróda, Iława, Chodzież, Stargard.

7. Doprecyzowano wymóg poniesienia minimalnych nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln PLN niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku, gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:

  1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze,
  2. gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub
  3. gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1. 

8. Zmodyfikowano kryteria jakościowe poprzez rezygnację z dwóch kryteriów dot. osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dot. utworzenia centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast, wprowadzono cztery nowe kryteria tj.: wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, tworzenie powiązań regionalnych, robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji, nowa inwestycja w odnawialne źródła energii.

9. Zachowano obowiązek zadeklarowania przynajmniej po jednym z kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Dodatkowo, w nowych zapisach doprecyzowano, że przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie, dla obszarów o maksymalnej intensywności pomocy publicznej 40%, powinien zadeklarować realizację minimum 5 kryteriów jakościowych.

10. Doprecyzowano okres na jaki jest wydawana decyzja o wsparciu tj.

  • dla inwestycji realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, decyzja o wsparciu będzie wydawana na okres 10 lat.
  • dla inwestycji realizowanych na obszarze o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%, decyzja o wsparciu będzie wydawana na 12 lat.
  • dla inwestycji realizowanych w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%, decyzja o wsparciu wydana zostanie na 15 lat.

11. Wprowadzono nowy wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu (załącznik nr 2 do rozporządzenia), który uwzględnia konieczność przedstawienia planu finansowego, źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz rachunku wyników i prognozę bilansu – projekcja na okres minimum 5 lat. 

W przypadku zainteresowania tym instrumentem wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07