Aktualności
Wróć do listy

Ogłoszono trzeci nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu CEF2

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 33 mld EUR, który zostanie przeznaczony na:

 • Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR,
 • Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR,
 • Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR.

Ogłoszono trzeci nabór na projekty transportowe od 26 września 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. 

Budżet konkursu to 7 mld EUR. 

Wsparcie ma być przeznaczone między innymi na:

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo – kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • cyfryzacja oraz rozpowszechnianie danych dot. transportu,
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje (wyłącznie projekty studyjne),
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie (wyłącznie projekty studyjne),
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Przewidziane zostały następujące maksymalne poziomy unijnego wsparcia finansowego na koszty kwalifikowalne:

 • prace studyjne – 50%
 • roboty w sektorze transportu:
  • 30% z możliwością powiększenia do 50% w przypadku prac związanych z połączeniami transgranicznymi, wspierających systemy aplikacji telematycznych, śródlądowe drogi wodne lub interoperacyjność kolei, nowe technologie i innowacje, poprawę infrastruktury bezpieczeństwa oraz dostosowujących infrastrukturę transportową do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii;
  • 50% na dostosowanie odcinków TEN-T do potrzeb podwójnego zastosowania infrastruktury transportowej z myślą o poprawie mobilności zarówno cywilnej, jak i wojskowej;
  • 85% w ramach „Europejskich inwestycji strategicznych” na dokończenie brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych,
 • roboty w sektorze energii:
  • 50% z możliwością powiększenia do 75% w przypadku działań, które zapewniają wysoki poziom regionalnego lub ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, zwiększają poziom solidarności w Unii lub oferują wysoce innowacyjne rozwiązania,
 • roboty w sektorze technologii cyfrowych:
  • 30% z możliwością powiększenia do:
   • 50% dla działań, które mają wyraźny wymiar transgraniczny, takich jak zapewnienie nieprzerwanego zasięgu systemów 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych lub wdrożenie sieci szkieletowych między państwami członkowskimi oraz między Unią a państwami trzecimi;
   • 75% dla działań wdrażających połączenia gigabitowe dla podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy,
  • w przypadku działań synergicznych między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych (osiągających cele szczegółowe dla co najmniej dwóch z nich) stopa dofinansowania może zostać podwyższona o 10%
  • roboty prowadzone w regionach najbardziej oddalonych (w każdym sektorze): 70%
  • na część inwestycji został wyznaczony ryczałt (np. na wsparcie ERTMS, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych).

Rekomendowana wartość wkładu Unii Europejskiej w koszty kwalifikowalne projektu wynosi nie mniej niż 1 milion EUR.

Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

 • koszty personelu;
 • koszty podróży i związanych z nimi diet na utrzymanie;
 • koszty zakupu/amortyzacji i leasingu  sprzętu, infrastruktury i innych aktywów;
 • koszty towarów konsumpcyjnych i dostaw (przypisane do działania);
 • koszty wynikające z wymogów nałożonych umową o udzielenie dotacji takich jak:
  • rozpowszechnianie informacji, szczegółowa ocena działania, audyty, tłumaczenia, reprodukcja, koszty żądanych gwarancji finansowych;
 • koszty umów dotyczących wykonania i umów podwykonawstwa;
 • cła, podatki i opłaty płacone przez Beneficjenta (w tym VAT, jeżeli nie da się go odzyskać);
 • koszty pośrednie (tylko w przypadku sektora telekomunikacji).

W kryteriach oceniania punktowane są:

 • priorytet i pilność działania;
 • stopień zaawansowania projektu;
 • zasadność i jakość zaproponowanego planu wdrożenia projektu;
 • wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy, w tym wpływ na klimat oraz inne istotne czynniki zewnętrzne;
 • ocena wpływu pomocy finansowej UE na realizację projektu.

Wyznaczone zostały następujące rekomendowane terminy długości projektów:

 • prace studyjnych – nie więcej niż 2-3 lata;
 • prace mieszane oraz roboty – nie więcej niż 4-5 lat;
 • w obu przypadkach data końcowa projektu ma być wyznaczona nie później niż 12.2027.

Aby uzyskać wsparcie, potrzebne jest uzyskanie zaakceptowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które przeprowadza proces preselekcji. W celu jej uzyskania, należy zgłosić propozycje projektów do ministerialnego Departamentu Projektów Infrastrukturalnych do 20 października 2023 r.

Po akceptacji wstępnej propozycji pełny wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do DPI MFiPR do 6 grudnia 2023 r.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00