Aktualności
Wróć do listy

Ogłoszono trzeci nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu CEF2

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Instrument „Łącząc Europę 2” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) wspiera projekty infrastrukturalne w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. Budżet Programu opiewa na kwotę ponad 33 mld EUR, który zostanie przeznaczony na:

 • Sektor transportu: budżet: ok. 25 mld EUR,
 • Sektor energii: budżet: ok. 5,8 mld EUR,
 • Sektor technologii cyfrowych: budżet: ok. 2 mld EUR.

Ogłoszono trzeci nabór na projekty transportowe od 26 września 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. 

Budżet konkursu to 7 mld EUR. 

Wsparcie ma być przeznaczone między innymi na:

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo – kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • cyfryzacja oraz rozpowszechnianie danych dot. transportu,
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje (wyłącznie projekty studyjne),
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie (wyłącznie projekty studyjne),
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Przewidziane zostały następujące maksymalne poziomy unijnego wsparcia finansowego na koszty kwalifikowalne:

 • prace studyjne – 50%
 • roboty w sektorze transportu:
  • 30% z możliwością powiększenia do 50% w przypadku prac związanych z połączeniami transgranicznymi, wspierających systemy aplikacji telematycznych, śródlądowe drogi wodne lub interoperacyjność kolei, nowe technologie i innowacje, poprawę infrastruktury bezpieczeństwa oraz dostosowujących infrastrukturę transportową do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii;
  • 50% na dostosowanie odcinków TEN-T do potrzeb podwójnego zastosowania infrastruktury transportowej z myślą o poprawie mobilności zarówno cywilnej, jak i wojskowej;
  • 85% w ramach „Europejskich inwestycji strategicznych” na dokończenie brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych,
 • roboty w sektorze energii:
  • 50% z możliwością powiększenia do 75% w przypadku działań, które zapewniają wysoki poziom regionalnego lub ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, zwiększają poziom solidarności w Unii lub oferują wysoce innowacyjne rozwiązania,
 • roboty w sektorze technologii cyfrowych:
  • 30% z możliwością powiększenia do:
   • 50% dla działań, które mają wyraźny wymiar transgraniczny, takich jak zapewnienie nieprzerwanego zasięgu systemów 5G wzdłuż głównych szlaków transportowych lub wdrożenie sieci szkieletowych między państwami członkowskimi oraz między Unią a państwami trzecimi;
   • 75% dla działań wdrażających połączenia gigabitowe dla podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy,
  • w przypadku działań synergicznych między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych (osiągających cele szczegółowe dla co najmniej dwóch z nich) stopa dofinansowania może zostać podwyższona o 10%
  • roboty prowadzone w regionach najbardziej oddalonych (w każdym sektorze): 70%
  • na część inwestycji został wyznaczony ryczałt (np. na wsparcie ERTMS, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych).

Rekomendowana wartość wkładu Unii Europejskiej w koszty kwalifikowalne projektu wynosi nie mniej niż 1 milion EUR.

Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

 • koszty personelu;
 • koszty podróży i związanych z nimi diet na utrzymanie;
 • koszty zakupu/amortyzacji i leasingu  sprzętu, infrastruktury i innych aktywów;
 • koszty towarów konsumpcyjnych i dostaw (przypisane do działania);
 • koszty wynikające z wymogów nałożonych umową o udzielenie dotacji takich jak:
  • rozpowszechnianie informacji, szczegółowa ocena działania, audyty, tłumaczenia, reprodukcja, koszty żądanych gwarancji finansowych;
 • koszty umów dotyczących wykonania i umów podwykonawstwa;
 • cła, podatki i opłaty płacone przez Beneficjenta (w tym VAT, jeżeli nie da się go odzyskać);
 • koszty pośrednie (tylko w przypadku sektora telekomunikacji).

W kryteriach oceniania punktowane są:

 • priorytet i pilność działania;
 • stopień zaawansowania projektu;
 • zasadność i jakość zaproponowanego planu wdrożenia projektu;
 • wpływ gospodarczy, społeczny i środowiskowy, w tym wpływ na klimat oraz inne istotne czynniki zewnętrzne;
 • ocena wpływu pomocy finansowej UE na realizację projektu.

Wyznaczone zostały następujące rekomendowane terminy długości projektów:

 • prace studyjnych – nie więcej niż 2-3 lata;
 • prace mieszane oraz roboty – nie więcej niż 4-5 lat;
 • w obu przypadkach data końcowa projektu ma być wyznaczona nie później niż 12.2027.

Aby uzyskać wsparcie, potrzebne jest uzyskanie zaakceptowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które przeprowadza proces preselekcji. W celu jej uzyskania, należy zgłosić propozycje projektów do ministerialnego Departamentu Projektów Infrastrukturalnych do 20 października 2023 r.

Po akceptacji wstępnej propozycji pełny wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do DPI MFiPR do 6 grudnia 2023 r.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00