Aktualności
Wróć do listy

Rusza nabór wniosków dla MŚP z branży rolno – spożywczej

Dotacje dla MŚP

W dniu 1 czerwca 2022 r Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), co umożliwi realizacje zaplanowanych reform i inwestycji w tym w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Najistotniejszym komponentem dla polskich przedsiębiorców jest Komponent A – „Odporność i konkurencja gospodarki”. W ramach tego komponentu przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie w zakresie nowych inwestycji zarówno w wymiarze zaplecza produkcyjnego, jak i transformacji środowiskowej i cyfrowej – wsparcie inwestycyjne.

Dla sektora rolno-spożywczego przewidziano działanie A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Inwestycje jakie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie to:

 • budowa oraz modernizacja lokalnych centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rynków hurtowych i lokalnych rynków żywności.
 • wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujące zakup maszyn i urządzeń, łącznie ze środkami transportu, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładu.
 • wsparcie rolników i rybaków w przetwórstwie i obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa, sprzętu transportowego i przechowywania produktów.
 • wsparcie dla rolników we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Rolnictwa 4.0. Obejmuje to zakup czujników, stołów i sprzętu cyfrowego, a także zakup i serwis rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje i oprogramowanie.
 • wsparcie dla rolników oraz producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury związane z zieloną transformacją.

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie dla przedsiębiorstw MŚP  z sektora rolno-spożywczego na:

 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności przetwórczej,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont:
  • budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem – do  10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę.

Zasady przyznawania pomocy publicznej będą zbliżone do zasad określonych w ramach popularnego działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naborów wniosków oraz ich ocenę i wdrożenie będzie odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wsparcie inwestycji na poziomie max. 50% kosztów kwalifikowanych będzie miało formę refundacji lub zaliczek. W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia obliczany jest zgodnie z mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. 

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw MŚP przewidziane jest w następujących limitach:

 • 3 mln zł dla mikro przedsiębiorstw,
 • 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw,
 • 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł. 

Realizacja planowanych przedsięwzięć ma trwać nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Koniecznym warunkiem będzie również utrzymywanie przez 5 lat od dnia zawarcia umowy efektów realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07