Aktualności
Wróć do listy

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021 – 2027 zatwierdzony przez KE

Dotacje dla MŚP

W dniu 27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Jest to pierwszy z ośmiu Programów, który otrzymał akceptację KE. 

Budżet FENG wynosi około 7,9 mld EUR, a sam program pogrupowany został w cztery główne Priorytety:

 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
 2. „Środowisko sprzyjające innowacjom”
 3. „Zazielenienie przedsiębiorstw”
 4. „Pomoc Techniczna”.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw najciekawszym wydaje się Priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców”, który stanowi ok. 55% budżetu programu oraz w ramach którego zdecydowano się na zupełnie nowe (modułowe) podejście do projektów. Zgodnie z ostatnimi zmianami Programu obowiązkowym elementem każdego projektu będzie wybór co najmniej jednego z poniższych:

 • moduł badawczo – rozwojowy

Umożliwi finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych). W ramach projektu, co jest nowością, dopuszczalna będzie wielokrotna realizacja niektórych etapów badań i prac rozwojowych, jeśli będzie to niezbędne dla uzyskania efektów możliwych do komercjalizacji. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków. W przypadku dużych firm moduł B+R będzie  obligatoryjny.

 • moduł wdrożenie wyników badań 

Możliwe będzie finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami. Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Zakres projektu będzie mógł być uzupełniony, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa, o kolejne pięć modułów tj.:

 1. infrastruktura badawczo – rozwojowa,
 2. internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa,
 3. cyfryzację związaną z Przemysłem 4.0,
 4. zazielenienie przedsiębiorstw,
 5. kompetencje.

Wsparcie w ramach 1. Priorytetu udzielane będzie w trybie konkursowym, nie występuje podział na działania, tak jak to było dotychczas.

Modułowa koncepcja tworzenia projektów zakłada, że w ramach jednego projektu przedsiębiorcy będą mogli zrealizować kilka modułów – od prac B+R nad danym rozwiązaniem, aż do jego komercjalizacji.

Moduły dot. prac B+R oraz infrastruktury B+R będą finansowane w formie dotacji (dot. wszystkich przedsiębiorstw), podobnie jak pozostałe moduły. Wyjątek będzie stanowić moduł wdrożenie wyników prac B+R, który będzie finansowany w formie dotacji warunkowej – część wsparcia (min. 50%) ma charakter zwrotny, a przedsiębiorcy zwracają je w zależności od uzyskanych efektów np. przychodów uzyskanych w wyniku realizacji projektu. 

Wsparcie będzie udzielane przez dwie Instytucje Pośredniczące (IP), do których projekty przypisywane są zależnie od typu Wnioskodawcy:

 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – wyłącznie MŚP i ich konsorcja;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z MŚP i organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Trwają pace nad kryteriami wyboru projektów  m.in. dla I priorytetu FENG oraz Kredytu na innowacje technologiczne a uruchomienie Programu FENG a tym samym pierwsze konkursy planowane są od stycznia 2023r. 

Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00