Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Współpraca – grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI)

  Wsparcie w ramach działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, procesów, technologii lub metod organizacji i marketingu dot. produkcji, przetwarzania  lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem  I do TWE. 
Beneficjenci:

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii:

 • rolnicy;
 • właściciele lasów;
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie;
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty doradcze.

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami. 

Wysokość wsparcia:

 • 100% kosztów ogólnych (np. uzyskanie opinii o innowacyjności, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przygotowanie dokumentacji technicznej operacji) – nie więcej niż 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji oraz kosztów bieżących, i nie więcej niż 500 000 zł.
 • 100% kosztów badań (np. zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi, zakup materiałów oraz podzespołów, wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji) – łącznie max. 50% kwoty pomocy na daną operację;
 • 70% kosztów inwestycyjnych (np. budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakup lub instalacja: nowych maszyn lub urządzeń, nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań),
 • koszty bieżące mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów inwestycyjnych i badań (wypłacane są w formie ryczałtu).

Wsparcie przyznane i wypłacone na jedną operację nie może przekroczyć 6 mln zł w tym 5,5 mln zł dla kosztów inwestycyjnych, kosztów badań, a także kosztów bieżących. 

 

Dodatkowe informacje: 

 • Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione w formie bezgotówkowej, po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.
 • W okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie obowiązek prowadzenia i aktualizowania strony internetowej, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów. Co najmniej na stronie internetowej będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości rezultaty operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.
 • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Termin naboru:

 • 30 kwietnia do 29 czerwca 2022 r.
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00