Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) – NOWE ZASADY

 

W ramach konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych.

Rezultat projektu (produkt, proces lub usługa) musi być nowy lub znacząco ulepszony (udoskonalony) w porównaniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Innowacyjność oraz potencjał rynkowy rezultatu projektu jest dodatkowo punktowany.

Beneficjenci:

 •  mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Maksymalny poziom dofinansowania:

(zgodnie z mapą pomocy regionalnej i zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy)

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dotyczących uzyskiwania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 500 000 zł (max. 50% kosztów kwalifikowalnych).

Nie ustalono maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu.

 

Dodatkowe warunki:

 • Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 • Dofinansowanie w formie premii technologicznej otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego, który przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z BGK.

 • Wnioskodawca może wszystkie wydatki kwalifikowane sfinansować z kredytu technologicznego lub częściowo z kredytu technologicznego i częściowo ze środków własnych (min. 25% wydatków kwalifikowanych).

Koszty kwalifikowane:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 • koszty usług wykonanych przez doradców zewnętrznych na studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

Termin naboru:

od 1 czerwca 2020r. do 30 grudnia 2020 r.

Budżet konkursu:
350 mln PLN.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00