Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Dotacje na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolnymi (PROW)

 

 

Wsparcie na realizację projektów dot. przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz modernizacji lub budowy zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. 

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół oraz przedsiębiorstwa MŚP i duże z branży produkcji pasz bez-GMO. 
 

Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna intensywność pomocy: 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • Maksymalne dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo wynosi 10 mln zł (limit obejmie zarówno duże firmy aplikujące o wsparcie, jak i spółki z nimi powiązane).
 

Koszty kwalifikowane: 

 • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych lub magazynowych oraz budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska;
 • zakup lub leasing maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska (w tym panele fotowoltaiczne);
 • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;
 • wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.
 • koszty ogólne tj. przygotowania dokumentacji technicznej projektu, nadzoru budowlanego, biznesplanu (w wysokości do 50 000 zł.) itp.

Projekty mogą otrzymać punkty m.in. za:

 • formę prowadzonej działalności (np. grupa producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, organizacje producentów lub ich zrzeszenia, spółdzielnia);
 • innowacyjność projektu. Nakłady inwestycyjne ponoszone na innowacyjność (wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu, w tym technologii) nie zostały ograniczone jedynie do zakupu maszyn i urządzeń. Jeżeli realizacja części budowlanej inwestycji jest niezbędna do wprowadzenia innowacji w ramach projektu, w uzasadnionych przypadkach i po ustaleniu bezpośredniego wpływu takiej inwestycji na wdrożenie innowacji, koszty dotyczące części budowlanej można włączyć do grupy kosztów związanych z innowacjami w ramach poddziałania 4.2.
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości;
 • przetwarzanie produktów ekologicznych;
 • nabywanie surowców do produkcji na podstawie umów długoterminowych na poziomie powyżej 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych;
 • poziom bezrobocia w lokalizacji inwestycji;
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i/lub sprzedaży hurtowej: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż;
 • realizacji projektu przez podmioty produkujące pasze bez GMO.

Minimalna liczba punktów to 6,5 pkt. 

 Termin naboru:

 • 31 października – 29 grudnia 2021 r.
 

 Budżet: 300 mln zł. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00