Strona główna / Aktualności / Perspektywa finansowa 2021-2027

Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw – ZMIANA TERMINU NABORU

Wróć do listy
Perspektywa finansowa 2021-2027

W dniu 21 lutego 2023 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Ścieżka SMART w ramach Programu FENG na lata 2021-2027.

W dniu 30.03.2023r. został wydłużony nabór do 09 maja 2023r.

W ramach tego konkursu, można uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając poszczególne moduły tj.:

 • moduły obligatoryjne: moduł B+R lub wdrożenie innowacji,
 • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

Wsparcie będzie udzielane zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.

Wnioski przez przedsiębiorstwa MŚP i konsorcja MŚP będą składane do PARP, a przedsiębiorstwa duże i konsorcja dużych przedsiębiorstw, MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych będą składać wnioski do NCBiR.

Dopuszczalne są projekty linearne i nielinearne.

Podstawowe warunki modułów obligatoryjnych:

Moduł B+R

 • Obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwa wynosi 1 mln zł, dla MŚP bez limitu.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

Na badania przemysłowe:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 70%-80% kosztów kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa: 60%-75% kosztów kwalifikowanych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa: 50%-65% kosztów kwalifikowanych.

Na prace rozwojowe:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 45-60% kosztów kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa: 35%-50% kosztów kwalifikowanych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa: 25%-40% kosztów kwalifikowanych.
 • Prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu B+R,
 • Efektem projektu ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dot. produkcji wyrobów lub usług (dawniej innowacja procesowa) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna.

Moduł Wdrożenie innowacji

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez nich samodzielnie lub na ich zlecenie bądź zakupionych przez nich, mających na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Prace B+R, o których mowa powyżej, mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Dodatkowe warunki:

 • Nowość rozwiązania/produktu na poziomie min. kraju.
 • Dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) i pomoc de minimis.
 • Forma wsparcia: dotacja warunkowa tj. po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia przedsiębiorca jest zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji (możliwe rozłożenie na raty).

Termin naboru będzie ciągły.

Drugi nabór będzie trwał od 10 maja do 30 czerwca 2023r. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00