Aktualności
Wróć do listy

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Perspektywa finansowa 2021-2027

Prace nad Programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) nabierają tempa, a to za sprawą projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Dokument przedstawia szczegóły dotyczące wydatkowania środków z Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona Turystyka w ramach FEPW.

Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw działających w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz dodatkowo w tej perspektywie finansowej w regionie mazowieckim regionalnym.

W ramach Priorytetu 1 przewiduje się kontynuacje wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw (start-up’ów) związanych z nowymi technologiami m.in. dzięki kontynuacji instrumentu Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Kolejnym obszarem będzie wsparcie procesów wzorniczych w MŚP, które obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie, której, przez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie. Zakłada się, że wprowadzane zmiany wzornicze będą zgodne z ideą ekoprojektowania, co jest elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Zaplanowano również wsparcie na rzecz wdrażania nowych rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które zostanie przeznaczone na:

  • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej,
  • dofinansowanie wdrożenia rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej transformacji cyfrowej oraz przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do celów obsługi nowych procesów.

Dodatkowo, wsparcie zostanie przeznaczone na kompleksowe projekty na rzecz wdrożenia modelu biznesowego opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) i obejmie m.in. komponent doradczy (analiza potrzeb w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w danym MŚP, stworzenie mapy zielonej transformacji) oraz wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego.

Przewidziano również wsparcie firm prowadzących działalność w branży turystycznej i pokrewnych. Preferencyjne wsparcie będzie udzielane na inwestycje MŚP komplementarne do szlaków tematycznych objętych wsparciem w ramach Priorytetu 5.

W ramach tego priorytetu planuje się kompleksowe wsparcie na:

  • modernizację lub budowę obiektów/ przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego,
  • modernizację lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, system oznakowania, zagospodarowanie terenu z poszanowaniem standardów ochrony zieleni,
  • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu,
  • opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego, w tym: spójna identyfikacja wizualna, marketing, podział praw i obowiązków między partnerami projektu.

Zgodnie z procedowanym rozporządzeniem pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności będzie obejmować koszty kwalifikowane na:

  • uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,
  • usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Maksymalna intensywność pomocy: 50% kosztów kwalifikowanych (w przypadku usług może to być do 85% kosztów kwalifikowanych, jeśli całkowita kwota pomocy nie przekracza 200 000 euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie).

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP obejmować będzie koszty kwalifikowane takie jak koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą wiązać się z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa (szczególnie w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy). Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność będzie przysługiwać mikro i małym przedsiębiorcom, którzy:

  • nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji,
  • nie dokonał podziału zysków,
  • nie przejął działalności innego przedsiębiorcy albo nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba, że połączenie nastąpiło między mikro lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi powyższe warunki;

Pomoc udzielana w formie bezzwrotnej dotacji do maksymalnie 800 000 euro. W przypadku przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego pomoc może wynieść maksymalnie do 1 600 000 euro. Maksymalna intensywność pomocy to 85% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną będzie udzielona na dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Pomoc nie może być udzielana w przypadku, gdy inwestycja ma na celu zapewnienie przestrzegania już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli jeszcze nie obowiązują. Maksymalna intensywność pomocy: 30% kosztów kwalifikowalnych (może być zwiększona do 40% w przypadku średnich oraz do 50% w przypadku małych przedsiębiorstw).

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów:

  • Pomoc może być udzielana na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi przez inne przedsiębiorstwa tylko, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby inaczej usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska;
  • Pomoc może być udzielana tylko na recykling, a nie na inne typy procesów odzysku odpadów i nie może być udzielana na recykling i wykorzystanie własnych odpadów przedsiębiorcy;
  • Koszty kwalifikowalne: dodatkowe koszty inwestycji konieczne do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej;
  • Maksymalna intensywność pomocy: 35% kosztów kwalifikowalnych (może być zwiększona do 45% w przypadku średnich oraz do 55% w przypadku małych przedsiębiorstw).

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

  • Pomoc może być udzielana na inwestycje, w tym na budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej;
  • Koszty kwalifikowalne: między innymi koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawyinfrastruktury; koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji, odnowy zasobów dziedzictwa kulturowego; koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej
    relokacji dziedzictwa kulturowego;
  • W przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocynie przekraczaróżnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnymz inwestycji;
  • Gdy pomoc nie przekracza 2 000 000 EUR, to jako alternatywę można zastosować maksymalną kwotę pomocy na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07