Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Działanie 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
 • tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów
 

Beneficjenci

 • Grupa operacyjna EPI składająca się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

  • rolnicy,
  • właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  • uczelnie, jednostki badawcze, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty świadczące usługi doradcze.
 

Wysokość kosztów kwalifikowanych:

 • w przypadku kosztów ogólnych – 100% kosztów kwalifikowalnych (uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących
 • w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych
 • w przypadku kosztów inwestycyjnych – 50% kosztów kwalifikowalnych
 • koszty bieżące – w formie ryczałtu do 20% kosztów kwalifikowanych

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Na jedną grupę operacyjną – 11 000 000 zł (w tym na koszty ogólne -> 1 000 000 zł)
 • Maksymalna wysokość pomocy na jedna operacje -> 5 500 000 zł
 • Wartość kosztów ogólnych – 500 000 zł
 

Koszty kwalifikowane:

 • Koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • Koszty zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • Koszty ogólne, do których zalicza się: prawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, związane z kierowaniem robotami budowlanymi, przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (m.in. kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, raport OOŚ, opinii o innowacyjności przedmiotu operacji),
 • Koszty badań, do których zalicza się koszty:
  • zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
  • zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
  • odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji;
  • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;
  • ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego;
  • wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywanymi badaniami w ramach operacji,
  • zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań;
  • koszty bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

Dodatkowe warunki:

 • Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi
  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku, gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 

Termin naboru:

 •  styczeń 2021 r.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00