Strona główna / Aktualności / Krajowy Plan Odbudowy

Dotacje dla przedsiębiorstw na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

Wróć do listy
Krajowy Plan Odbudowy

W terminie od 1 do 30 czerwca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” KPO. 

Wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. 

W ramach inwestycji mających na celu poprawę i modernizację infrastruktury przedsiębiorstw działających w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultur, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych – działalność gospodarczą w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych będzie można dofinansować między innymi:

 • budowę budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków,
 • budowę, w tym rozbudowę, przebudowę lub remont połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  • produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt,
 • zakup i instalację na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakup nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakup lub rozbudowę systemów teleinformatycznych lub zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych.

Wsparcie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Zasady przyznawania pomocy publicznej będą zbliżone do zasad określonych w ramach popularnego działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 oraz już prowadzonego konkursu w ramach inwestycji A1.4.1 będącej częścią KPO. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naborów wniosków oraz ich ocenę i wdrożenie będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wsparcie inwestycji na poziomie max. 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw MŚP i zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw. 

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przewidziane jest do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł. 

Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 250 000 zł.

Realizacja projektu musi dotyczyć działalności w jednym z wybranych kodów PKD:

 • 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
 • 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z – Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, olejów i tłuszczów
 • 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
 • 46.36.Z – Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
 • 46.37.Z – Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem przypraw
 • 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C – Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów – wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
 • 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem – wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

Realizacja planowanych przedsięwzięć ma trwać nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 października 2025 r. Koniecznym warunkiem będzie również utrzymywanie przez 5 lat od dnia zawarcia umowy efektów realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00