Aktualności
Wróć do listy

Aktualizacja harmonogramu naborów Programu FEnIKS

OZE i Środowisko

W dniu 30 czerwca 2023 roku została opublikowana nowa, aktualna wersja harmonogramu naborów dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Wraz z tym warto zwrócić uwagę na potencjalnie interesujące konkursy dla przedsiębiorców, które są częścią FEnIKSa i mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

W ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna został zaplanowany nabór mający na celu poprawę efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Planowane wsparcie ma obrać formę instrumentów finansowych łączonych z dotacjami. Nabór ma trwać od 1 listopada do 31 grudnia 2023 roku, a jego budżet wynieść 188 mln PLN.

W przypadku przedsiębiorstw wsparcie skierowane będzie na następujące obszary:

  • modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
  • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
  • instalacja urządzeń OZE,
  • instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Intensywność pomocy przeznaczonej na osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej nie może przekroczyć (zależnie od lokalizacji projektu) 45-55% dla średniego oraz 35-45% dla dużego przedsiębiorstwa.

W ramach działania FENX.02.02 Rozwój OZE został zaplanowany nabór obejmujący Budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz Budowę lub rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Nabór ma być przeznaczony dla przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie ma obrać formę instrumentów finansowych łączonych z dotacjami. Nabór ma trwać od 1 października do 30 listopada 2023 roku, a jego budżet wynieść 300 mln PLN.

Wsparciem w zakresie instalacji OZE do wytwarzania biometanu objęte będą:

  • budowa i rozbudowa instalacji (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu oraz instalacji oczyszczania biogazu do postaci biometanu, z magazynami biogazu i biometanu),
  • infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE mają podlegać ocenie głównie poprzez pryzmat kryterium efektywności kosztowej. Istotna ma być koncepcja opłacalności, czyli najlepszy stosunek wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej. Poza tym o wsparciu będą decydować także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

Intensywność pomocy przeznaczonej na nową instalację OZE lub modernizację nie może przekroczyć (zależnie od lokalizacji projektu) 70-80% dla mikro oraz małego, 60-70% dla średniego i 50-60% dla dużego przedsiębiorstwa.

Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 308 06 07