Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorstw

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze trwający proces legislacyjny pakietu ustaw antykryzysowych mających na celu wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej, utrzymaniu miejsc pracy oraz minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii, poniżej przedstawiamy najważniejsze mechanizmy wsparcia w ramach z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa tj.:

 1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, każdemu przedsiębiorcy, który nie zalegał ze składkami ZUS do końca III kwartału 2019r.

  UWAGA: Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.
 3. Dofinansowanie przez starostwa (poprzez powiatowe urzędy pracy) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy z sektora MŚP na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów.
 4. Jednorazowe pożyczki ze środków Funduszu Pracy (poprzez powiatowe urzędy pracy) dla mikroprzedsiębiorcstw na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 5. Umożliwienie bankom zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP.
 6. Utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów i wydatków związanym z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnie i duże przedsiębiorstwa.
 7. Dopłaty i gwarancje de minimis dla MŚP udzielane przez BGK. Nowe zasady gwarancji de minimis to:
  • zabezpieczenia do 80% kwoty kredytu,
  • brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji,
  • okres kredytu obrotowego objętego gwarancją do 39 miesięcy,
  • wzrost limitu pomocy de minimis do 800 tyś. euro na przedsiębiorstwo.
 8. Rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania Polskiego Funduszu Rozwoju m.in. poprzez nabywanie akcji lub udziałów, ale także udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń.
 9. Wsparcie przedsiębiorstw przez Agencję Rozwoju Przemysłu w postaci:
  • leasingu operacyjnego z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty,
  • pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
  • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
  • Udzielanie na warunkach preferencyjnych pomocy na ratowanie i restrukturyzację dla dużych przedsiębiorstw.
 10. Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie m.in. zmiany w poddziałaniu Kredyt na innowacje technologiczne (konkurs ogłoszony przez BGK) w zakresie zniesienia wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju, zniesienia ograniczenia kwoty premii technologicznej w wys. 6 mln zł oraz uwzględnienia wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu.

Głównymi instytucjami wdrażającymi poszczególne formy wsparcia będą Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu

Tarcza Antykryzysowa wprowadza również zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.

Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem poszczególnych mechanizmów wsparcia. W najbliższych dniach instytucje wdrażające poszczególne instrumenty pomocowe będą publikować szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu aplikowania. W przypadku zmian lub uszczegółowienia będziemy Państwa informować, a także o ewentualnych kolejnych rozwiązaniach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00