Dotacje

Kredyt ekologiczny

 

Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Wsparcie będzie można otrzymać na realizację inwestycji z zakresu modernizacji posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia) w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej w modernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP
 • small mid-caps (do 499 pracowników) 
 • mid-caps (do 3000 pracowników) 

Poziomy dofinansowania: maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa). 

Podstawowe warunki: 

 • wsparcie stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

 • wymagane uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy przez bank komercyjny. 

 • realizacja inwestycji będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań.

 •  warunkiem jest uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30%.

 • kolejność projektów na liście do dofinansowania jest wyliczana jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN] – w przypadku spełnienia kryteriów obligatoryjnych. Na liście projektów wybranych do dofinansowania szereguje się projekty od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.
 • Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków i ocenę jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

W ramach konkursu finansowane mogą być wydatki kwalifikowane dotyczące w szczególności:

 • koszty przygotowania dokumentu audytu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatek zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. Wsparcie stanowi pomoc de minimis na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych.
 • koszty związane z realizacją inwestycji początkowej dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W przypadku dużych przedsiębiorstw na zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych. Rodzaje wydatków kwalifikowanych:
  • nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości),
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej.

Poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu (limit wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR).

 • koszty inwestycji w podniesienie efektywności energetycznej określa się przez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania. Inwestycja podobna mniej przyjazna środowisku oznacza porównywalną pod względem technicznym inwestycję o takich samych zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel). Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to różnica między kosztami obydwu inwestycji.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu (limit dofinansowania: 15 mln EUR).

 • koszty inwestycji w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania. Inwestycja podobna mniej przyjazna środowisku oznacza porównywalną pod względem technicznym inwestycję o takich samych zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel) pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, uwzględniającej koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych. Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to różnica między kosztami obydwu inwestycji.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu (limit dofinansowania: 15 mln EUR).

 • koszty związane z budową, rozbudową lub odnowieniem jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Finansowana inwestycja musi stanowić integralną część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, a kosztami kwalifikowanymi są koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych (limit dofinansowania: 15 mln EUR na jednostkę wytwórczą).

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu (limit dofinansowania: 15 mln EUR).

Termin naboru:

I nabór: od 25.04.2024 do 25.07.2024 r. 

II nabór: od 17.10.2024 do 30.12.2024 r. 

Budżet:

 • 660 mln zł dla każdego naboru 
   
   

 

 

Aurelia Pankiewicz
Latest posts by Aurelia Pankiewicz (see all)
Newsletter
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00