Strona główna / Aktualności / Projekty B+R

Nowa Szybka Ścieżka

Wróć do listy
Projekty B+R

Szybka Ścieżka – informacje ogólne
Szybka ścieżka to jeden z najbardziej znanych oraz rozchwytywanych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest ona najczęściej wybieranym programem w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), mającym na celu finansowanie prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i będący jednocześnie największym w Unii Europejskiej programem wspierającym badania, rozwój oraz innowacje w ramach polityki spójności. Szybka Ścieżka popularność zawdzięcza swojej prostocie i szybkości, szczególnie na tle innych konkursów występujących w POIR.

W zakresie tego działania wyłoniony beneficjent może otrzymać wsparcie na projekty badawcze, obejmujące co najmniej prace rozwojowe, których celem będzie opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Kolejną możliwością w ramach tego konkursu jest uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem. Jest to także znakomity przykład na to, że współpraca między przedsiębiorcami a nauką, przy wykorzystaniu w odpowiedni sposób kreatywności i determinacji, może zaowocować projektami, które w istotny sposób mogą usprawnić naszą gospodarkę, ale być także dumą na arenie międzynarodowej. Szybka Ścieżka to program, który w znaczący sposób sprzyja tworzeniu warunków do rozwoju nowoczesnej gospodarki, której rozwój jest obecnie tak bardzo pożądany przez każdego z nas. Poprzez ten program państwo daje narzędzia firmom, które umożliwiają ich rozwój oraz wzrost ich pozycji na krajowy, ale także międzynarodowym rynku, zwiększając w ten sposób swoją konkurencyjność.

Szybka Ścieżka 2020
8 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło pierwsze z dwóch planowanych na 2020 roku naborów dotyczących konkursu „Szybka Ścieżka”. W ostatnim roku pespektywy finansowej 2014-2020 we flagowym konkursie NCBR doszło do kilku istotnych zmian, które w diametralny sposób poprawią mechanizm wyboru innowacyjnych projektów, wywodzących się od polskich przedsiębiorców.

Budżet pierwszego z dwóch planowanych na 2020 rok konkursów będzie wynosił 1,2 mld zł. Podobnie jak w latach poprzednich, o dofinansowanie w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą się starać Wnioskodawcy, których głównym celem jest wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. Konkurs został podzielony na cztery rundy. W dwóch pierwszych rundach, które potrwają od 4 kwietnia do 1 czerwca br., beneficjentami mogą zostać duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z dużych przedsiębiorstw (w tym z udziałem MŚP) oraz jednostek naukowych. Natomiast dwie kolejne rundy rozpoczną się 4 kwietnia i zakończą 1 czerwca 2020 roku. O środki w ramach dofinansowania mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, w których udział mogą brać także jednostki naukowe. Pula środków dla rundy I wyniesie 300 mln zł, a w kolejnych – odpowiednio 100 mln zł, 500 mln zł, 300 mln zł. Tak jak w poprzednim roku w konkursie nie ma ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się projektów w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Po raz kolejny, w ramach Szybkiej Ścieżki, dodatkowe środki otrzymają przedsiębiorcy realizujący swoje innowacyjne projekty w regionach słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim. Wszystko to powoduje, że konkurs ten jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich rozwiązań oraz projektów.

Co nowego
„Szybka Ścieżka będzie w tym roku nie tylko szybka, ale także prostsza niż w poprzednich latach” – powiedział na konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin. Ministerstwo zapewnia, że w obecnej edycji Konkurs „Szybka Ścieżka” będzie jeszcze prostszy niż w latach ubiegłych. Źródłem takich zmian jest radykalne uproszczenie dokumentacji konkursowej, poprzez jeszcze większą przejrzystość języka. Efekt prac Ministerstwa oraz NCBR jaki został uzyskany pokazuje, że język dokumentacji konkursowej może być precyzyjny i jednolity, a zarazem zrozumiały dla wnioskodawców.

W 2020 roku dojdzie do istotnych zmian w dotychczasowych kryteriach, które mają znacznie usprawnić procedurę wyboru najlepszych projektów przyszłych beneficjentów. Po przeprowadzonych konsultacjach zdecydowano o zmniejszeniu kryteriów konkursowych do 13stu, jednocześnie zmieniając strukturę dotychczasowych kryteriów konkursowych. Od tego roku najważniejsze elementy projektu nie będą już oceniane w systemie zero- jedynkowym (spełnia lub nie spełnia), tak jak w latach ubiegłych. Decyzja ta podyktowana jest przekonaniem, że rozbudowana skala punktowa będzie bardziej miarodajna, a co za tym idzie, da szerszą możliwość oceny projektu, a także umożliwi wybór tych projektów, które na to najbardziej zasługują. Co się tyczy opisów kryteriów zawartych we wnioskach, będą one jeszcze bardziej klarowne i krótsze niż w ubiegłym roku, co znakomicie wpisuje się w założenia konkursu „Szybka Ścieżka”.

Wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia, największą zmianą dla przedsiębiorców przygotowujących swoje wnioski o dofinansowanie będzie wyodrębnienie nowego kryterium punktowego zatytułowanego „Istota projektu”. Będzie ona łączyć wszystkie zagadnienia związane z rzeczywistą chęcią oraz potrzebą wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Nowe kryterium dodatkowo ma na celu przedstawienie wszystkich najważniejszych aspektów planowanego przedsięwzięcia oraz to, czy zostały one właściwie wykazane i opisane. Zmiany w kryteriach znalazły odzwierciedlenie w nowym wzorze wniosków i instrukcji jego wypełnienia. W porównaniu do roku poprzedniego, we wniosku o dofinansowanie kryterium pt. „Cel i uzasadnienie realizacji projektu” zastąpiono nowym o nazwie „Istota projektu”. Zmieniono także kolejność niektórych kryteriów (np. cześć finansowa czyli budżet projektu). Ułatwi to wnioskodawcom sporządzenie wniosku o dofinansowanie, a osobom odpowiedzialnym za ocenianie skróci czas na odnajdywanie informacji, mających kluczowe znaczenie dla ostatecznej oceny projektu. Wnioskodawcy zamierzający brać udział w konkursie Szybka Ścieżka będą ponadto mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie ze strony ekspertów Narodowego Centrum Badawczo Rozwojowego. Już na etapie oceny wniosku, każdy z ubiegających się o dofinansowanie będzie miał możliwość otrzymania rekomendacji dotyczących projektów w szerszym zakresie, niż to miało miejsce w latach ubiegłych.

Podsumowanie
Nowa Szybka Ścieżka jest kontynuacją największego programu finansowania projektów B+R w odświeżonej wersji z pewnymi istotnymi, ale na pewno pozytywnymi dla zainteresowanych zmianami. Wprowadzone w ostatnim roku pespektywy finansowej 2014-2020 zmiany flagowego konkursu NCBR pozwoli w diametralny sposób poprawić mechanizm wyboru innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00