Strona główna / Dotacje / OZE i Środowisko

Racjonalna gospodarka odpadami – Fundusz Modernizacyjny

 

Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
 

Forma wsparcia:

 1. Dotacja
 • maksymalny poziom wsparcia w formie dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 100 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję.
 1. Pożyczka
 • maksymalny poziom wsparcia w formie pożyczki to 100 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 400 mln zł;
 • oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 1,5% (w skali roku);
 • oprocentowanie na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych;
 • okres finansowania nie dłuższy niż 20 lat;
 • okres karencji nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • pożyczka udzielona beneficjentom będącym spółkami kapitałowymi może być umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych, jeżeli udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70%.
 • pożyczka udzielona na warunkach rynkowych nie podlega umorzeniu. 
 

Dodatkowe informacje:

 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu,
 • Beneficjent nie później niż w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie przedstawi ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania,
 • w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięcia, którego kwota dofinansowania, łącznie w formie pożyczki i dotacji, jest wyższa niż 4 mln zł obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej w generatorze wniosków o dofinansowanie,
 • wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
 Termin naboru:

 • od 6 grudnia 2021r. do 30 grudnia 2022r. 
 

 Budżet: 1 mld zł. 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00