Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Pożyczki obrotowe z ARP

 

W ramach Tarczy antykryzysowej ARP oferuje pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym / wypłatę wynagrodzeń przedsiębiorstwa (finansowanie wynagrodzeń w kwocie netto) spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących działalność przez 12 miesięcy.

Pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym:

 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł;
 • okres finansowania do 6 lat;
 • wydłużony okres karencji do 15 miesięcy;
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym);
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 • zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń:

 • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności;
 • pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze;
 • pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności;
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym;
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • okres finansowania do 2 lat;
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy;
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 • zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP
  oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Załączniki do wniosku:

 • Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (o ile jest badane) za rok obrotowy 2018 oraz wstępny Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2019 lub pełne sprawozdanie finansowe za rok 2019,
 • Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał,
 • Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty,
 • Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług. Zintegrowaną częścią planu jest Rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych).
 • Prognozy na okres finansowania wraz z założeniami,
 • Dokumentacja do proponowanych zabezpieczeń (dla nieruchomości operaty szacunkowe nie starsze niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku; dla środków trwałych operat nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019r; dla zastawu rejestrowego na stanach magazynowych – zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących skład zapasów; polisy ubezpieczeniowe),
 • Oświadczenie majątkowe wspólników (>25),
 • Aktualne opinie z banków/innych instytucji finansowych, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów/pożyczek/gwarancji/leasingu oraz zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości lub ich stan,
 • Umowa lub statut spółki.

Termin naboru:

 • od 06 maja 2020 r.

Budżet:

 • ok. 1,7 mld zł.
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00