Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Bony na cyfryzację dla przedsiębiorstw MŚP

 

Wsparcie finansowe dedykowane jest na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez przedsiębiorstwa MŚP technologii cyfrowych i dostosowanie modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku wywołanych pandemią.

 

Beneficjenci:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
   

Warunki wsparcia:

 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 tys. PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 tys. PLN.
 

Koszty kwalifikowane:

 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego niezbędnego do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) – komponent obligatoryjny projektu,
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych,
 • zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Pozostałe warunki konkursu:

 • Wsparcie przyznawane będzie w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.
 • Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013,
 • Preferowane będą projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu.
 • W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające. Kryterium rozstrzygającym I stopnia będzie poziom spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) w 2020 r. w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r. 
 

 Termin naboru:

 • 20 września – 20 października 2021 r. (w przypadku przekroczenia 120% kwoty budżetu w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu).
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 120 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.
Budżet: 110 mln zł 
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00