Wróć do listy
Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy planują długookresowe kierunki rozwoju, nastawione na wdrażanie innowacji, wykorzystujących najnowsze rozwiązania i technologie, mają ostatnią szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Nadchodzący rok 2020 to idealny moment dla przedsiębiorców na skorzystanie z ostatniej szansy pozyskania dotacji na inwestycje w tej perspektywie finansowej. Z coraz węższego wachlarza propozycji dofinansowania na pierwszy plan wybijają się te związane z sprawami badawczymi i rozwojowymi, które cieszą się dużym zainteresowaniem już od dłuższego czasu. Należy także nadmienić, że ze względu na duże zainteresowanie tematem zmieniającego się klimatu oraz związanych z tym konsekwencji, bardzo popularne stają się projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i szeroko rozumianą ekologią. Konkursy związane z tą tematyką dają szanse polskim przedsiębiorstwom na dostosowanie swojej działalności do aktualnie funkcjonujących trendów. W poniższym tekście znajdą państwo krótki przegląd ostatnich w tej perspektywie finansowej naborów wniosków z Funduszy Europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Prace B+R pełnią najważniejszą rolę w perspektywie finansowej 2014-2020. Stanowią fundamentalne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie swoich prac badawczych i rozwojowych. Często są to bardzo drogie projekty, ale po ich zakończeniu, powstają produkty czy technologia mogące zapewnić przedsiębiorcom wiele korzyści.

Szybka Ścieżka to potoczna nazwa największego programu bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nastawionych na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, które będą innowacyjne co najmniej w skali rynku polskiego. W przyszłym roku konkurs ten zostanie podzielony na dwie tury i będzie trwać łącznie od lutego do września 2020 roku. Nabory będą podzielone na rundy dedykowane następującym podmiotom:

  • duże przedsiębiorstwa i konsorcja z udziałem MŚP i jednostek naukowych;
  • przedsiębiorstwa sektora MŚP oraz ich konsorcja wraz z udziałem jednostek naukowych.

Konkurs ten przeznaczony będzie dla słabiej rozwiniętych regionów polski, a orientacyjna kwota alokacji w konkursach to 1,2 mld złotych.

Działania 1.2 dotyczące sektorowych programów B+R służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branży. Do 16 marca 2020 trwa nabór wniosków do konkursu sektorowego GameINN. Jest to kolejny konkurs dedykowany przedsiębiorcom z branży gier video dla regionów słabiej rozwiniętych, a do zdobycia w tym konkursie jest 100 mln złotych.

W harmonogramie naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się również rozwiązania dla przedsiębiorców planujących inwestycje z zakresu tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych (2.1 POIR). Nabór wniosków na ten konkurs planowany jest na 14 kwietnia 2020 roku, a zakończy się on 11 maja 2020 roku. Alokacja przeznaczona na ten konkurs to 350 mln złotych.

Badania na rynek to kolejny bardzo popularny konkurs, który pojawi się w 2020 roku. Działanie to dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora MSP, którzy mogą uzyskać dofinasowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przygotowano 3 konkursy z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek ogłoszone przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy z 3 konkursów koncentruje się na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorców lub przez nich nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. W każdym z trzech konkursów nabór wniosków rozpoczyna się 25 marca 2020, a kończy 23 kwietnia 2020 roku i dedykowany jest następującym obszarom:

  • konkurs ogólny z budżetem 550 mln złotych,
  • konkurs dla miast średnich z budżetem 150 mln złotych,
  • konkurs na rzecz dostępności z budżetem 50 mln złotych.

Kredyt technologiczny to wsparcie finansowe, które jest przyznawane na zasadach komercyjnych kredytów udzielanych przez banki współpracujące z BGK, przy udziale kredytobiorcy min. 25% kosztów kwalifikowanych. Najważniejszą funkcją jaką ma spełniać ten konkurs, to wsparcie projektów MŚP polegające na wdrożeniu innowacji o charakterze technologicznym. W tym przypadku mamy do dyspozycji dwa konkursy, a w każdym z nich kwota na dofinansowania projektów to 350 mln złotych. Pierwszy z nich został zatwierdzony w harmonogramie na 2019 rok, ale zakończenie naboru w jego przypadku zaplanowano na 23 kwietnia 2020 roku. W harmonogramie na 2020 Bank Gospodarstwa Krajowego rozpisał nowy konkurs, gdzie dniem rozpoczęcia naboru wniosków jest 24 września 2020 roku a zakończenia planowane jest na 30 grudnia 2020 roku.

Bardzo ciekawą propozycją wydaje się być konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w poddziałaniu 2.3.5 Designe dla przedsiębiorców. Jest to konkurs przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorców na realizacje projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony wyrób lub usługa. Wartość dofinansowanie nie jest jeszcze znana – zostanie niebawem przedstawiona, ale to nie powinno odstraszać przyszłych wnioskodawców. Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowany jest na lipiec 2020 roku i trwać ma do 12 stycznia 2021 roku.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

W Programie Operacyjnym Polska Wschodnia znajdziemy dwa konkursy, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwszym z nich jest to Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorców. Głównym celem tego konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw:

  • warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

Konkurs dedykowany jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, działających w województwach polski wschodniej, posiadających co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) z potencjałem do rozpowszechnienia na jednym z nowych rynków zagranicznych. Kwota na dofinansowania wynosi 50 mln złotych, a sam konkurs został podzielony na dwie tury. Pierwsza z nich potrwa od 7 kwietnia do 4 maja 2020 roku, a druga – od 4 sierpnia do 7 września 2020 roku.

Kolejną interesującą propozycją w ramach tego Programu jest konkurs w podziałaniu 1.3.1 Wdrożenie innowacji dla MŚP. Jego głównym założeniem jest dofinansowanie innowacyjnego produktu lub wdrożenie w firmach innowacyjnych procesów technologicznych, a w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez małych i średnich przedsiębiorców działających w ramach ponadregionalnych powiązań korporacyjnych. Nabór do tego konkursu rozpocznie się 25 sierpnia 2020 a jego koniec planowany jest na 24 września 2020 roku, natomiast kwota, jaką przeznaczono na dofinansowanie danego projektu w ramach środków europejskich, wynosi 150 mln złotych.

Regionalne programy operacyjne

W województwie podkarpackim zaplanowano jeden konkurs dotyczący badań rozwojowych, prac rozwojowych oraz ich wdrożenia. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to kwiecień 2020. Kwota jaką można uzyskać w tym konkursie to 40 mln złotych, a instytucją ogłaszającą ten konkurs jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Kolejny konkurs dotyczący prac badawczo-rozwojowych można odnaleźć w województwie podlaskim. Przedsiębiorców, którzy szukają możliwości podwyższenia swojego potencjału oraz innowacyjności z pewnością zainteresuje konkurs 1.2.1 dotyczący tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Początek naboru wniosków dla tego konkursu przewidziano na marzec 2020 roku, ale należy pamiętać, że konkurs został podzielone na dwie dwumiesięczne rundy i ostateczne zakończenie naboru wniosków przewidziano na czerwiec 2020. Kwota przeznaczona na dofinansowanie tego projektu wynosi 10 mln złotych.

W województwie warmińsko-mazurskim pojawił się natomiast projekt dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności chcą postawić na odnawialne źródła. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w podziałaniu 4.1 Wspieranie, wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach tego projektu beneficjent może doprowadzić do budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury, której celem jest produkcja energii elektrycznej lub cieplnej . Inną opcja jest możliwość doprowadzenia do budowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek elektrycznych ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektromagnetycznego.

Województwo Lubelskie ma do zaoferowania połączenie zagadnień związanych z pracami B+R oraz projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W ramach podziałania 1.2 ogłoszono projekt polegający na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, w zakresie innowacyjnych technologii fonicznych. W ramach tego konkursu mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość realizacji projektu, którego najważniejszym elementem będzie wdrożenie wyników prac B+R. Termin naboru w ramach tego konkursu rozpoczyna się w marcu 2020 roku a kwota dofinansowania jaka można w nim otrzymać to ponad 2,7 mln euro.

Inny konkurs przedstawiony w harmonogramie na 2020 rok w województwie lubelskim również dotyczy podziałania 1.2 i jest to typowy projekt dotyczący B+R, gdzie opracowywane są nowe produkty, usługi a także procesy oraz wprowadzane są znaczące ulepszenia dla istniejących produktów, usług lub procesów. W konkursie tym wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzonych badan przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to marzec 2020 roku. Kwotę dofinansowana przeznaczona na ten konkurs to 3,5 mln euro.

Ostatni konkurs w tym województwie, który warty jest uwagi dotyczy tematyki odnawialnych źródeł energii. Konkurs ten szczególną uwagę zwraca na produkcje energii w przedsiębiorstwach, która powinna być wytwarzana za pomocą odnawialnych źródeł energii. Początek nabór wniosków planowany jest na styczeń 2020 roku. Kwota dofinansowania w tym konkretnym konkursie wynosi 10,5 mln euro.

Nazwa konkursu

Nabór wniosków / Dofinansowanie

Instytucja Pośrednicząca

Podziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

(Szybka Ścieżka) (POIR)

I tura  07.02.2020 r. – 03.04.2020 r.

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja)

II tura 04.04.2020 r. – 01.06.2020 r.

(MŚP i jednostki naukowe)

1200 mln zl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Działanie 1.2

Sektorowe Programy B+R

(GameINN) (POIR)

16.12.2019 r.- 16.03.2020 r.

100 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Działania 2.1

Wsparcie inwestycji w Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

(POIR)

14.04. 2020 r.- 11.05.2020 r.

350 mln zł

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Podziałanie 2.3.5

Design dla Przedsiębiorców

(POIR)

Lipiec 2020 r.-Wrzesień 2020 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP)

Poddziałanie 3.2.1

Badanie na rynek

(POIR)

25.03.2020 r.- 23.04. 2020 r.

Konkurs główny – 350 mln zł

Konkurs dedykowany miastom średnim – 150mln zł

Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności – 50 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP)

Poddziałanie 3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

(POIR)

15.10.2019 r.- 23.04.2020 r.

350 mln zł

24.09.2020 r.- 30.12.2020 r.

350 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00