Strona główna

Dotacje
Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w woj. łódzkim (I.2.1 RPO)

  W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, realizowane przez przedsiębiorców, a także konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Ważne: warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty badawcze dla MŚP z woj. kujawsko-pomorskiego

  W ramach konkursu Voucher Badawczy przewiduje się udzielanie wsparcia na zakup prac badawczo-rozwojowych. Prace badawczo-rozwojowe będą musiały zostać zakupione od jednostek naukowych zgodnie z zasadą konkurencji. Okres realizacji przedsięwzięć od momentu podpisania umowy o dofinansowanie będzie wynosił do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 9 miesięcy. Beneficjenci:  Przedsiębiorstwa MŚP mające siedzibę lub oddział albo […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe obejmujące: fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową, rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, uzyskanie ochrony […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. pomorskim (1.1.1 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na: Prace badawczo-rozwojowe tj.: realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych; wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych; zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej; realizację projektów B+R zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami; […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w woj. małopolskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów: typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe (co najmniej II poziom gotowości technologicznej tj. TRL), typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej (co najmniej VI poziom gotowości technologicznej oraz planowane podwyższenie poziomu TRL do poziomu IX). W zakresie […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii woj. wielkopolskie (3.1.1 RPO)

    Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe, energii słonecznej – do 2 MWe/MWth, biomasy – do 5 MWth, energii wodnej – do 5 […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Granty na badania i innowacje dla podlaskich MŚP (1.2.2 RPO)

  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego udziela dofinansowania dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej m.in. na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wydatki związane z przejściem procedury ochrony patentowej, w tym dokonywanie zgłoszeń: wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych oraz wydatki związane z uzyskaniem praw ochronnych […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00