Strona główna

Dotacje
OZE i Środowisko
Źródła wysokosprawnej kogeneracji, (1.6.1. POIiŚ)

  Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji). Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej […]

Termin naboru: listopad 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOSBZ dotacje na projekty B+R dla sektora produkcji systemów bezzałogowych

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze produkcji systemów bezzałogowych. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej – może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w woj. łódzkim (I.2.1 RPO)

  W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, realizowane przez przedsiębiorców, a także konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Ważne: warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez wnioskodawcę planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR)

Wsparcie przeznaczone na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Termin naboru: styczeń 2018 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
INNOSTAL dotacje na prace B+R dla sektora stalowego

  Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stalowym. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy prowadzące do pobudzenia aktywności badawczej w branży, zwiększenia liczby innowacji i zmniejszenia negatywnego wpływu sektora stalowego na środowisko. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie na realizację projektów B+R w woj. mazowieckim (1.2 RPO)

  Wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe obejmujące: fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową, rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, uzyskanie ochrony […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Projekty B+R
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (4.1.2 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB), opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.  W zakres RANB wchodzą zagadnienia takie jak: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno – spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorców
"Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

  Jeden z najbardziej popularnych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjenci: O udzielnie wsparcia  mogą […]

Termin naboru: grudzień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty B+R w woj. pomorskim (1.1.1 RPO)

  Dofinansowanie przeznaczone na: Prace badawczo-rozwojowe tj.: realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych; wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych; zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej; realizację projektów B+R zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami; […]

Termin naboru: wrzesień 2017 r.

czytaj więcej

Regionalne Programy Operacyjne
Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w woj. małopolskim (1.2.1 RPO)

  W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację dwóch typów projektów: typ projektu A: badania przemysłowe i prace rozwojowe (co najmniej II poziom gotowości technologicznej tj. TRL), typ projektu B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej (co najmniej VI poziom gotowości technologicznej oraz planowane podwyższenie poziomu TRL do poziomu IX). W zakresie […]

Termin naboru: sierpień 2017 r.

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00