Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1. POIiŚ) – klastry energii

 

Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę, odpady niebezpieczne i komunalne).

W projektach obejmujących przebudowę istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji osiągnięta powinna zostać redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji.

Beneficjenci:
Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorstwom, niezależnie od wielkości, a także jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom publicznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

W ogłoszonym konkursie w/w podmioty muszą być koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Poziom dofinansowania: 
Maksymalną dopuszczalną wartość dotacji ustala się indywidualnie dla każdego projektu przy wzięciu pod uwagę mocy planowanej instalacji kogeneracyjnej, rodzaju paliwa, a także wielkości (w przypadku przedsiębiorstw). 

Preferowane projekty:

  • Sposób zarządzania klastrem: koordynator klastra powinien posiadać kompetencje (w tym doświadczenie i uprawnienia) umożliwiające skoordynowanie działań podmiotów funkcjonujących w ramach klastra energii (m.in. odpowiedzialnych za dystrybucję) , w celu zapewnienia realizacji postawionych celów. Koordynator powinien wykazać, że posiada np. doświadczenie w realizacji i/lub zarządzaniu przedsięwzięć w obszarze energetyki, w tym z wieloma partnerami.
  • Adekwatności projektu do potrzeb klastra: realizacja projektu ma na celu przede wszystkim osiągnięcie zaplanowanych celów klastra energii (np. w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną w ramach klastra).
  • Zaangażowanie zasobów lokalnych: kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli większość planowanych do wykorzystania zasobów energetycznych i ludzkich pochodzi z obszaru gmin na terenie których ma funkcjonować klaster energii lub z obszaru gmin sąsiadujących z przedmiotowymi gminami.

Budżet:

  • 200 mln zł.

Terminy naborów:

  • od 30 września do 28 listopada 2017 r. (konkurs dla klastrów energii).
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00