Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1. POIiŚ)

 

Dofinansowanie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje w instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę, odpady niebezpieczne i komunalne).

W projektach obejmujących przebudowę istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji osiągnięta powinna zostać redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji.

Beneficjenci:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorstwom, niezależnie od wielkości, a także jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom publicznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Poziomy dofinansowania: 

Maksymalną dopuszczalną wartość dotacji ustala się indywidualnie dla każdego projektu przy wzięciu pod uwagę mocy planowanej instalacji kogeneracyjnej, rodzaju paliwa, a także wielkości (w przypadku przedsiębiorstw).

Dodatkowe warunki:

Zmiana zasad oceny głównych kryteriów wyboru projektów tj.:

  • nakład ze środków UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii.
  • nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2.
Termin naboru:
od 30 listopada do 29 stycznia 2018r.
Budżet:
  130 mln zł.
   
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00