Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Pomoc w ramach powyższego działania będzie przyznawana Grupie Operacyjnej EPI, składającej się co najmniej dwóch różnych podmiotów (niepowiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo) należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy;
 • właściciele lasów;
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260),
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poziomy dofinansowania:

 • koszty ogólne i bieżące funkcjonowanie grupy operacyjnej – 100% kosztów kwalifikowalnych,
 • prac badawczo-rozwojowe – 90% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty inwestycyjne – 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 5,5 mln zł zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 mln zł.
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.
Minimalna wysokość pomocy:
100 tys. zł.
 

W ramach działania możliwa będzie refundacja kosztów:

 • budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu (połączonych z modernizacją obiektów),
 • zakupu wraz z instalacją i transportem maszyn i urządzeń lub aparatury do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych, materiału lub sprzętu laboratoryjnego, WNiP,
 • bieżących związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej,
 • prac badawczych,
 • ogólnych.
 

Preferowane będą projekty:

 • w skład grupy operacyjnej będzie wchodziła jednostka naukowa.
 • grupa operacyjna zostanie utworzona z:
  – 4 podmiotów należących do różnych kategorii tj. rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe oraz uczelnie, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze;
  – co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii wskazanych wyżej, przy czym jeżeli w skład grupy operacyjnej wejdzie dodatkowo co najmniej jeden podmiot inny niż wymieniony powyżej.
 • wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący MŚP.
 • realizacja projektu będzie dotyczyła 2 a najlepiej 3 zakresów np. wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych procesów i nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji lub marketingu.
 • w projekcie przewidziano krótszy okres realizacji projektu np. 12 miesięcy (przy max. 36 miesięcy lub 60 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach).
 • potrzeba realizacji projektu zostanie uzasadniona wynikami badań naukowych.
 • w ramach projektu konieczne będzie wykonanie prac rozwojowych.
 • projekt dotyczył będzie innowacji dotychczas niestosowanej w kraju.
 • rezultaty projektu przyczynią się do ochrony środowiska lub łagodzenia zmian klimatu.
Termin naboru: od 16 listopada do 17 grudnia 2018r.
Budżet:
  ok. 48 mln EUR
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00