Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorstw MŚP na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej lub na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki.
Beneficjenci:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro),
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro).

W celu ustalenia statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa uwzględnia się powiązania z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych).

Wysokość wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw:

 • Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.
 • Jeżeli w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca ubiegłego roku przychody ze sprzedaży spadły o:
 • mniej niż 25 proc. – nie można się starać o subwencję
 • co najmniej 25 proc. i jednocześnie mniej niż 50 proc. – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 12 tys. zł
 • co najmniej 50 proc. i jednocześnie mniej niż 75 proc. – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 24 tys. zł
 • co najmniej 75 proc. aż do 100 proc.  – kwota bazowa na 1 pracownika wynosi 36 tys. zł.
 • Maksymalna kwota subwencji do 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata.
 • Umorzenie do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia (25% subwencji) oraz utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (50% subwencji).

Wysokość wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Maksymalna kwota subwencji obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 o:
 • mniej niż 25 proc. – nie można się starać o subwencję
 • co najmniej 25 proc. i jednocześnie mniej niż 50 proc. – kwota subwencji stanowi 4% wartości przychodów za 2019 rok.
 • co najmniej 50 proc. i jednocześnie mniej niż 75 proc. –kwota subwencji stanowi 6% wartości przychodów za 2019 rok.
 • co najmniej 75 proc. aż do 100 proc.  – kwota subwencji stanowi 8% wartości przychodów.
 • Maksymalna kwota subwencji do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata.
 • Umorzenie do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia (25% subwencji), poniesionej straty na sprzedaży (25% subwencji) oraz utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (25% subwencji).

Dodatkowe warunki:

 • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Beneficjent posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Termin naboru:

 • od kwietnia 2020 r.

Budżet:

 • ok. 75 mld PLN.
   
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00