Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

„Szybka ścieżka” dla MŚP (1.1.1 POIR)

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

O udzielnie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy realizujący projekty poza woj. mazowieckim.

Maksymalna poziom dofinansowania:

 • na badania przemysłowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa – 75% kosztów kwalifikowalnych.
 • na prace rozwojowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • na prace przedwrożeniowe w ramach:
  • pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – 90% kosztów kwalifikowalnych,
  • pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, a wartość otrzymanego wsparcia nie może być wyższa od 20 mln euro.

Pozostałe warunki konkursu:

 • projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych takich jak: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • koszty podwykonawstwa nie mogą wynosić więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • stawka ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
 • ocena wniosków w ramach Pre-panelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).

Termin naboru:

 • od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018r.
Budżet:

 • 700 mln zł.
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00