Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw (1.1.1 POIR)

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Beneficjenci:

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja (regiony słabiej rozwinięte)

Maksymalna poziom dofinansowania:

 • na badania przemysłowe – 65% kosztów kwalifikowanych,
 • na prace rozwojowe – 40% kosztów kwalifikowanych.
 • na prace przedwdrożeniowe w ramach:
 • pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – 90% kosztów kwalifikowalnych,
 • pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • od 5 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę,
 • od 10 mln zł – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw. 

Wartość otrzymanego wsparcia nie może być wyższa od 20 mln euro.

Pozostałe warunki konkursu:

 • projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych takich jak: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • koszty podwykonawstwa nie mogą wynosić więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektu realizowanego samodzielnie. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjach próg podwykonawstwa wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. W zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wydatków związanych z podwykonawstwem wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • stawka ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
 • ocena wniosków w ramach Pre-panelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej (NCBiR).

Termin naboru:

 • od 3 września do 30 listopada 2018r.

Budżet:

 • 700 mln zł.
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00