Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (4.2 PROW)

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Wsparcie skierowane do przedsiębiorców MŚP wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i  wprowadzania do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjenci:
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Poziomy dofinansowania: 
50% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota dofinansowania:
10 mln zł.

Minimalna wysokość pomocy:
100 tys. zł.

W ramach działania możliwa będzie refundacja kosztów:

  • budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych
    i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa,
  • zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
  • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania, wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje,
  • ogólnych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, w tym m.in. Biznes Planu, kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych itp. w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Premiowane będą między innymi projekty:

  • realizowane przez grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia, spółdzielnie,
  • wdrażające innowacyjność produktową lub procesową,
  • zakładające inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
  • realizowane przez firmy uczestniczące w unijnych lub krajowych systemach jakości.

W przypadku projektów infrastrukturalnych wymagane będzie przedłożenie do oceny prawomocnej dokumentacji budowlanej oraz kosztorysów inwestorskich. Dla wszystkich projektów niezbędne będzie wykazanie możliwości sfinansowania projektu tj. promesy kredytowej, umowy pożyczki itp.

Termin naboru: od 30 marca do 29 kwietnia 2018r.

Budżet:
ok. 316 mln EUR
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00