Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR)

 

Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii technologicznej w wysokości do 6 mln zł, stanowiącej spłatę  części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Premia technologiczna nie może być udzielona na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Beneficjenci:
przedsiębiorstwa MŚP

Poziom dofinansowania:

 • na część inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej – max. 70% kosztów kwalifikowanych,
 • wydatki  na studia,  ekspertyzy,  koncepcje i  projekty  techniczne – max 50% wartości tych wydatków.

Koszty kwalifikowalne:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

brak

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
 6 mln zł.

Dodatkowe warunki:

 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć promesę kredytu technologicznego / warunkową umowę kredyty technologicznego;
 • Planowany do wytwarzania / uruchomienia w wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w RP i jest wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii.

Termin naboru: od 15 lutego do 24 maja 2018 r. (konkurs podzielony na rundy)

Planowane budżety konkursów:
  550 mln zł.

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00