Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

INNOSTAL dotacje na prace B+R dla sektora stalowego

 

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stalowym. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy prowadzące do pobudzenia aktywności badawczej w branży, zwiększenia liczby innowacji i zmniejszenia negatywnego wpływu sektora stalowego na środowisko. Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań w działalności gospodarczej – może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców.

Poziomy dofinansowania:

  • na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych.
  • na eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40% kosztów kwalifikowanych.
  • na prace przedwdrożeniowe: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych; usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

2 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

30 mln zł.

Preferowane projekty:

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:

  • nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,
  • nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,
  • odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
  • optymalizacji zużycia energii, materiałów, mediów, narzędzi oraz osprzętu hutniczego,
  • innowacji zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,
  • innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających procesy technologiczne.

Złożone wnioski będą oceniane pod kątem nowości rezultatów projektu, zapotrzebowania rynkowego na przedmiot badań, a także potencjału badawczego wnioskodawcy i zakresu zaplanowanych prac B+R.

Termin naboru wniosków:

od 9 października do 8 grudnia 2017 r.

Budżet:
 95 mln zł.
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00