Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

INNOship dotacje na prace B+R dla sektora stoczniowego

 

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stoczniowym.

Projekty, które będą mogły liczyć na dofinansowanie powinny charakteryzować się innowacyjnością, bądź wykorzystywać elementy innowacyjne w zakresie np. prac projektowych, przygotowania prototypowych konstrukcji i obiektów pływających, obiektów nabrzeża oraz techniki wytwarzania w działalności stoczniowej.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców.

Poziomy dofinansowania:

  • na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych.
  • na eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40% kosztów kwalifikowanych.
  • na prace przedwdrożeniowe: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych; usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

1 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

60 mln zł

Preferowane projekty:

Preferowane obszary tematyczne projekty:

  1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.
  2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.
  4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.
  5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Złożone wnioski będą oceniane pod kątem nowości rezultatów projektu, zapotrzebowania rynkowego na przedmiot badań, a także potencjału badawczego wnioskodawcy i zakresu zaplanowanych prac B+R.

Termin naboru wniosków:

od 30 kwietnia do 20 lipca 2018 r.

Budżet:
  120 mln zł.
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00