Strona główna / Dotacje / OZE i Środowisko

Dotacje na OZE (1.1.1 POIiŚ)

 

Środki przeznaczone są na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej.

Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru – powyżej 5 MWe,
  • biomasę – powyżej 5 MWth/MWe,
  • biogaz – powyżej 1 MWe,
  • wodę – powyżej 5 MWe,
  • energię promieniowania słonecznego – powyżej 2 MWe/MWth,
  • energię geotermalną – powyżej 2 MWth.

Konkurs dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej łącznie.

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

W tej edycji konkursu preferencje będą mogły uzyskać projekty realizowane w ramach klastrów energii.

Dodatkowe warunki:

  • Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii,
  • Projekt realizowany w formule klastra energii lub spółdzielni energetycznej.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Dofinansowanie udzielane jest w formie zwrotnej.

Termin naboru:

od 3 września do 31 października 2018 r.

Budżet:
  200 mln zł w tym: 50 mln PLN dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln PLN dla pozostałych projektów.

   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00