Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z Mazowsza

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków na pomoc przedsiębiorcom, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria:

  • posiadają status mikro albo małego przedsiębiorcy (maks. zatrudnionych 50 osób, liczone łącznie z podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo);
  • najpóźniej 1 czerwca 2019 r. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, a od dnia 31 grudnia 2019 r. posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego;
  • odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50% liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r. nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się ubiega;
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
  • prowadzą działalność gospodarczą w branżach transportowej (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomicznej (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z; 56.10.B), działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z), fotograficznej (PKD: 74.20.Z), artystycznej i literackiej (PKD: 90.03.Z), sportowej (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z), rozrywkowej (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarskiej (PKD: 18.12.Z).

Poziom dofinansowani to do 100%, a jego maksymalna wartość wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach). Dotacja może być przyznana na maksymalnie 3 następujące po sobie miesiące. 

Wniosek należy złożyć w terminie od 14 do 21 października br. Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie zamknięty po wyczerpaniu alokacji na konkurs (tj. 44,7 mln PLN).

W poprzednich naborach tego typu alokacja kończyła się bardzo szybko, stąd też najlepiej złożyć wniosek jak najszybciej.

Należy również zwrócić uwagę, iż całkowita kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy (tj. wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych kapitałowo i osobowo) w połączeniu z dotychczas otrzymaną pomocą publiczną (np. inne dotacje czy subwencje w związku z pakietem antykryzysowym związanym z pandemią Covid-19), nie może przekroczyć równowartości 800 tys. euro brutto.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00