Strona główna / Aktualności / Pakiet antykryzysowy

Alert Accreo – PAKIET ANTYKRYZYSOWY – Fundusze Europejskie

Wróć do listy
Pakiet antykryzysowy

Obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą oraz rozporządzeniami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które wprowadzą kilka znaczących usprawnień dla beneficjentów, ale również przyszłych wnioskodawców. Jedne z ważniejszych proponowanych zmian to:

 1. Pomoc udzielana w formie pożyczki, poręczenia i gwarancji:
  • kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane;
  • w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.;
  • pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 6 lat; maksymalny okres poręczenia lub gwarancji jest taki sam.
 2. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy w ramach dotacji lub pomocy zwrotnej nie może przekroczyć 800 tys. euro brutto (dotychczas do 200 tys. euro).
 3. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie gospodarcze.
 4. Pomoc będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji.
 5. Instytucje Zarządzające będą mogły zmieniać kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych programów czy działań, dostosowując je do obecnych potrzeb i celów.
 6. Możliwość wydłużenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie lub na złożenie wyjaśnień czy uzupełnień w ramach ocenianych już projektów.
 7. Możliwość składania w trybie nadzwyczajnym wniosków o dofinansowanie projektów służących i dedykowanych ograniczeniu wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.
 8. Zmiany w zakresie realizacji projektów:
  • umożliwienie zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona;
  • określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy:
   a) składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – ulegają wydłużeniu o 30 dni;
   b) zakończenia realizacji projektów – ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

   Wydłużenie terminów nastąpi z mocy prawa i nie będzie wymagało dokonywania zmian w umowach o dofinansowanie.

  • możliwość przeprowadzenia kontroli i innych czynności w trybie zdalnym.

Planowane jest również dodatkowe wsparcie z funduszy europejskich pracodawców w dopłatach do wynagrodzeń. Do 2,6 mld zł wzrośnie pula środków z EFS na dofinansowanie pensji i składek pracowników – prawie 0,5 mln miejsc pracy wspartych zostanie od 50 do 90% przez 3 m-ce. Wsparcie udzielane będzie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Miejsca pracy będą wspierane, pod warunkiem spadku obrotów w firmach.

Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem poszczególnych mechanizmów wsparcia. W przypadku zmian lub ewentualnych kolejnych rozwiązaniach pomocowych będziemy Państwa informować.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00